لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 08:12
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
J29006 Baku 01:25 01:30 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK978/FZ6978 Dubai 01:30 01:42 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
LH601 Frankfurt 02:25 02:34 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK875 Istanbul 03:00 03:12 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR723 Hamburg 03:00 03:29 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
OS872 Vienna 03:45 03:46 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
SU513 Moscow 04:30 04:27 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC513 Istanbul 04:10 04:35 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK873 Istanbul 04:45 05:06 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
KK1185 Istanbul 05:15 05:19 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PS752 KYIV 05:15 05:29 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK899 Istanbul 06:20 06:25 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2112 Muscat 07:00 07:14 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5073 Almaty 06:45 07:21 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR721 Frankfurt 07:15 07:23 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5112 Istanbul 06:50 07:48 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR661 Beirut 07:45 08:09 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 08:00 08:12 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK879 Istanbul 07:40 08:30 25 با تاخیر آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
Y96067 Baghdad 08:50 08:50 12 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5116 Istanbul 09:00 09:00 11 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
HH7235 Batumi 09:30 09:30 13-15 24 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 04:45 10:40 14 با تاخیر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK972/FZ6972 Dubai 11:05 11:05 21-28 21 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5120 Istanbul 11:30 11:30 65-68 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR719 Istanbul 12:25 12:25 35-38 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR483 Doha 12:30 12:30 71-76 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IA112 Baghdad 14:00 14:00 113-115 6 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی امام خمینی

می باشد