ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5653

تبریز

نشست

2

B737

چهار شنبه

08:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست

2

MD82

چهار شنبه

08:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

نشست

2

MD82

چهار شنبه

08:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست

2

A320

چهار شنبه

08:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست

6

146-200

چهار شنبه

08:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

نشست

6

A320

چهار شنبه

08:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تبریز

نشست

6

MD83

چهار شنبه

08:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

نشست

6

MD.88

چهار شنبه

08:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

نشست

2

F100

چهار شنبه

08:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

نشست

2

MD82

چهار شنبه

09:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

نشست

6

737

چهار شنبه

09:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

نشست

6

F100

چهار شنبه

09:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7156

کرمان

نشست

2

MD82

چهار شنبه

09:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست

2

RJ85

چهار شنبه

09:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست

2

MD82

چهار شنبه

09:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7126

كيش

نشست

2

MD82

چهار شنبه

09:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

نشست

6

MD82

چهار شنبه

09:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC629

گرگان

نشست

6

ATR-72-500

چهار شنبه

09:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

نشست

2

320

چهار شنبه

09:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA342

تبریز

نشست

2

F100

چهار شنبه

10:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست

2

RJ85

چهار شنبه

10:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4024

بوشهر

نشست

2

A319

چهار شنبه

10:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست

2

737

چهار شنبه

10:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست

2

ATR-72-500

چهار شنبه

10:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3332

دزفول

نشست

2

ATR-72-500

چهار شنبه

10:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

نشست

2

MD82

چهار شنبه

10:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست

2

MD82

چهار شنبه

10:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

نشست

6

BAE146

چهار شنبه

10:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

نشست

2

F100

چهار شنبه

10:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست

6

AB6

چهار شنبه

10:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6947

بندرعباس

نشست

6

737

چهار شنبه

10:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

نشست

6

ATR-72-500

چهار شنبه

11:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

مشهد

تاخیر

6

320

چهار شنبه

11:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

تاخیر

6

B727

چهار شنبه

11:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست

6

A300-600

چهار شنبه

11:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

تاخیر

6

737-500

چهار شنبه

11:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6294

سهند

تاخیر

6

RJ85

چهار شنبه

12:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4521

گچساران

در حال نشستن

6

BAE146

چهار شنبه

12:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

در حال نشستن

6

F100

چهار شنبه

12:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC839

سنندج

تاخیر

6

F100

چهار شنبه

12:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

در حال نشستن

2

A320

چهار شنبه

12:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

در حال نشستن

6

AB3

چهار شنبه

12:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

12:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

13:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

13:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

13:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

2

737

چهار شنبه

13:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

تاخیر

6

BAE146

چهار شنبه

13:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

13:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

13:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

13:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

14:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

14:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5694

زاهدان

تاخیر

2

B737

چهار شنبه

14:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

14:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

RJ100

چهار شنبه

14:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

14:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

14:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

تاخیر

6

MD83

چهار شنبه

14:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

14:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

تاخیر

2

MD82

چهار شنبه

14:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4082

قشم

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

A319

چهار شنبه

15:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

15:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

6

MD82

چهار شنبه

15:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

15:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

15:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

15:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

16:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

16:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

16:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4599

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

16:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

16:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4088

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

16:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

16:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5699

مشهد

تاخیر

2

MD83

چهار شنبه

16:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4042

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2509

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

17:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

17:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

17:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

تاخیر

2

MD82

چهار شنبه

17:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN043

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

17:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

17:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

17:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

17:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

تاخیر

6

AB6

چهار شنبه

18:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

18:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

18:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5719

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

f100

چهار شنبه

18:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3751

آبادان

تاخیر

6

A320

چهار شنبه

18:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

18:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

18:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

19:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

19:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

19:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6931

تبریز

تاخیر

6

MD83

چهار شنبه

19:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7168

مشهد

تاخیر

2

A320

چهار شنبه

19:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

19:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

20:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

20:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

20:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5701

اصفهان

تاخیر - 22:00

2

MD83

چهار شنبه

20:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

تاخیر

6

MD83

چهار شنبه

20:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4596

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

20:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4086

قشم

باطل شد

2

MD82

چهار شنبه

21:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

21:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

21:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

21:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

چهار شنبه

21:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

A319

چهار شنبه

21:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

21:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

22:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

22:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

22:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

باطل شد

6

B737

چهار شنبه

22:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

22:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

22:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

6

737-500

چهار شنبه

22:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

22:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

22:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

22:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

22:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

22:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

22:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

22:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

22:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

22:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

23:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

23:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

23:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

23:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

23:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

23:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7018

قشم

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

23:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA375

زاهدان

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4098

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B737-400

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

06:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

06:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

06:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

06:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC615

مشهد

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

06:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

06:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

06:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

07:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

07:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

07:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

07:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

07:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

07:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

07:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

07:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

07:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

07:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A313

پنج شنبه

07:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

07:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

08:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

08:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

08:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

08:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

08:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

08:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6947

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

08:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

08:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

09:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

09:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

09:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

09:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

09:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

09:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

10:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3332

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

10:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

10:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

10:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

10:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2585

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

10:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

10:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

10:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

11:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

11:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

11:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

11:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

11:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4326

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

12:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

12:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

12:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

12:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

12:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

12:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

13:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

13:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

13:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

13:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

13:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

13:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

13:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA201

کلاله

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

13:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

13:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

13:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

14:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

14:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

14:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

14:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

14:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

14:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

14:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4082

قشم

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

15:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

15:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

15:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA263

مشهد

طبق برنامه

2

A313

پنج شنبه

15:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

15:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

15:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

15:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

15:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

15:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

15:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

16:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

16:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5703

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

16:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

16:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

16:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

16:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

17:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

17:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

17:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

17:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

17:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

17:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

17:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5707

اصفهان

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

17:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

17:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

17:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

17:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

18:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

18:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

18:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

18:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

18:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

18:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

18:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

18:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

18:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

18:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

18:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

18:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

19:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

19:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

19:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

19:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

19:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

19:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

19:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

19:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

19:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

19:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

19:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

19:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

19:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

20:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

20:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

20:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

20:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

20:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

20:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

20:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

21:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

21:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

21:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

21:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

21:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

A319

پنج شنبه

21:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

21:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

21:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

22:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

22:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

پنج شنبه

22:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

22:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

22:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

22:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

22:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

22:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

22:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

22:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

22:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

22:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6939

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

22:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

22:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

22:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

22:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

23:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

23:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

23:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

23:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

23:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

23:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

23:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

23:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

23:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

2

1396-10-27 09:52

MD83

چهار شنبه

08:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

4

1396-10-27 08:35

AB6

چهار شنبه

08:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4520

گچساران

پرواز كرد

4

1396-10-27 09:13

BAE146

چهار شنبه

08:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

4

1396-10-27 10:07

737-500

چهار شنبه

08:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

4

1396-10-27 08:41

F100

چهار شنبه

08:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7169

مشهد

پرواز كرد

1

1396-10-27 10:03

A320

چهار شنبه

08:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4332

بندرعباس

پرواز كرد

4

1396-10-27 09:12

737-500

چهار شنبه

08:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

پرواز كرد

2

1396-10-27 10:22

MD82

چهار شنبه

08:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6291

اصفهان

پرواز كرد

4

1396-10-27 09:06

md88

چهار شنبه

08:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3750

آبادان

پرواز كرد

4

1396-10-27 10:12

A320

چهار شنبه

09:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

باطل شد

4

MD.88

چهار شنبه

09:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

1

1396-10-27 09:48

A320

چهار شنبه

09:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5693

زاهدان

پرواز كرد

2

1396-10-27 10:49

B737

چهار شنبه

09:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA294

یزد

پرواز كرد

2

1396-10-27 09:39

A321

چهار شنبه

09:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6293

سهند

پرواز كرد

4

1396-10-27 11:10

RJ85

چهار شنبه

09:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

4

1396-10-27 11:15

F100

چهار شنبه

09:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

2

1396-10-27 09:50

MD82

چهار شنبه

09:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

4

1396-10-27 10:05

MD83

چهار شنبه

09:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

4

1396-10-27 10:55

BAE146

چهار شنبه

09:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA243

رشت

پرواز كرد

2

1396-10-27 10:09

A320

چهار شنبه

09:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4083

قشم

پرواز كرد

1

1396-10-27 10:18

MD82

چهار شنبه

10:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

4

1396-10-27 10:35

A320

چهار شنبه

10:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

4

1396-10-27 10:33

md88

چهار شنبه

10:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

2

1396-10-27 10:59

rj100

چهار شنبه

10:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

پایان پذیرش مسافر

4

B727

چهار شنبه

10:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

1

1396-10-27 11:24

MD82

چهار شنبه

10:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4598

خرم‌آباد

پرواز كرد

4

1396-10-27 11:08

BAE146

چهار شنبه

10:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

4

1396-10-27 11:00

MD83

چهار شنبه

10:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

4

1396-10-27 11:13

MD82

چهار شنبه

10:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1258

مشهد

پرواز كرد

2

1396-10-27 11:51

A320

چهار شنبه

10:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7127

كيش

پرواز كرد

1

1396-10-27 11:04

F100

چهار شنبه

10:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

پرواز كرد

4

1396-10-27 11:01

ATR-72-500

چهار شنبه

10:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA219

سنندج

آماده پرواز

2

F100

چهار شنبه

10:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

2

1396-10-27 11:22

MD82

چهار شنبه

11:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

2

1396-10-27 11:55

ATR-72-500

چهار شنبه

11:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

2

1396-10-27 11:46

RJ100

چهار شنبه

11:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

پرواز كرد

2

1396-10-27 12:02

ATR-72-500

چهار شنبه

11:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

1

1396-10-27 11:53

A319

چهار شنبه

11:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4575

جیرفت

پرواز كرد

4

1396-10-27 11:48

BAE146

چهار شنبه

11:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

آماده پرواز

2

MD82

چهار شنبه

11:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1224

كيش

آماده پرواز

2

F100

چهار شنبه

11:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6970

اهواز

آماده پرواز

4

737-400

چهار شنبه

11:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5646

تبریز

آماده پرواز

2

737-500

چهار شنبه

11:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5659

كيش

پرواز كرد

2

1396-10-27 12:01

MD83

چهار شنبه

11:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7151

شیراز

در حال سوار شدن

1

MD82

چهار شنبه

12:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر

4

F100

چهار شنبه

12:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4089

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD82

چهار شنبه

12:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4324

ماکو

دريافت كارت پرواز

4

737-500

چهار شنبه

12:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD82

چهار شنبه

12:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

دريافت كارت پرواز

1

MD82

چهار شنبه

13:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

F100

چهار شنبه

13:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

دريافت كارت پرواز

4

MD.88

چهار شنبه

13:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

دريافت كارت پرواز

4

BAE146

چهار شنبه

13:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

دريافت كارت پرواز

4

ATR-72-500

چهار شنبه

13:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

دريافت كارت پرواز

4

AB3

چهار شنبه

13:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

747

چهار شنبه

13:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2506

ماهشهر

تاخیر - 14:40

2

F100

چهار شنبه

13:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

13:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

13:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

13:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2508

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

14:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

14:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

2

A321

چهار شنبه

14:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

14:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

14:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

14:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

14:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

14:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

14:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

14:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

چهار شنبه

14:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

15:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

15:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN042

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

15:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5619

مشهد

تاخیر - 16:25

2

MD82

چهار شنبه

15:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5718

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4087

قشم

باطل شد

1

MD82

چهار شنبه

15:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

15:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

تاخیر - 16:45

4

MD83

چهار شنبه

15:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

15:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

15:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

2

A313

چهار شنبه

16:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

16:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

16:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

16:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

16:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6930

تبریز

تاخیر - 17:40

4

MD83

چهار شنبه

16:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

16:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

16:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

17:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-500

چهار شنبه

17:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

17:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

A320

چهار شنبه

17:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

17:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

17:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-500

چهار شنبه

17:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

17:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5700

اصفهان

تاخیر - 19:20

2

MD83

چهار شنبه

17:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4043

مشهد

تاخیر - 18:30

1

MD82

چهار شنبه

17:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

18:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

18:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

18:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

A320

چهار شنبه

18:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

18:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

18:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

B727

چهار شنبه

18:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

باطل شد

4

B737

چهار شنبه

18:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

18:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

18:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

18:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

19:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

19:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

19:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7019

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

19:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

19:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

19:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

19:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

19:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

19:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

19:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

20:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

20:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

20:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

20:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

20:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

20:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

20:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

21:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

21:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

21:05

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

21:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

21:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

21:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

21:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

21:20

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

21:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

22:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

22:00

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

22:10

۲۷ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

22:25

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

22:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:35

۲۷ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

چهار شنبه

22:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

22:45

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-500

چهار شنبه

22:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:50

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

22:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

A320

چهار شنبه

23:15

۲۷ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:30

۲۷ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

4

737-500

چهار شنبه

23:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

23:40

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

23:55

۲۷ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

04:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

04:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

04:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

04:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

04:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6946

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

04:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

04:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2584

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

05:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A313

پنج شنبه

05:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

05:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B737-400

پنج شنبه

05:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B.727

پنج شنبه

06:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

06:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

06:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

06:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

06:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

06:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

06:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

06:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

06:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

06:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

06:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

06:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

06:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3333

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

06:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

06:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

B.727

پنج شنبه

06:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

06:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

07:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

07:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

07:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

07:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

07:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

07:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

07:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

07:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

07:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

07:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

08:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

08:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

08:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

08:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

08:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

08:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA200

کلاله

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

08:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5702

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

08:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

08:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

08:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

08:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

08:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

09:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

09:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

09:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

09:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

4

B737-400

پنج شنبه

09:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

09:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

09:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

پنج شنبه

09:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

09:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

10:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

10:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

10:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

10:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

10:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

10:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

10:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

10:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4083

قشم

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

10:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

10:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

10:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

11:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

11:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

11:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

11:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

11:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

11:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

11:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

11:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

11:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

11:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

12:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

12:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

MD.88

پنج شنبه

13:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

13:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

13:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

13:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

13:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

13:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

13:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA262

مشهد

طبق برنامه

2

A313

پنج شنبه

13:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

14:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

14:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

14:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

14:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

14:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

14:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

14:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

14:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

15:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5706

اصفهان

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

15:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

15:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

15:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

15:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72-500

پنج شنبه

15:30

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD.88

پنج شنبه

15:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

15:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

B727

پنج شنبه

15:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

4

B737-400

پنج شنبه

16:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

16:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

16:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

16:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

16:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

16:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

16:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

16:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

16:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

MD.88

پنج شنبه

16:55

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

MD.88

پنج شنبه

17:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

17:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

17:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

پنج شنبه

17:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

A320

پنج شنبه

17:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

17:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

17:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

17:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

17:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

17:45

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

18:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

18:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

18:10

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

A320

پنج شنبه

18:15

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

18:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

18:20

۲۸ دی ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

18:25

۲۸ دی ۱۳۹۶

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

18:35

۲۸ دی ۱۳۹۶

کارون

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

18:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

18:40

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

18:50

۲۸ دی ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

19:00

۲۸ دی ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

19:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

19:05

۲۸ دی ۱۳۹۶

کاسپین