ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست

2

MD82

جمعه

21:30

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

نشست

2

MD82

جمعه

21:30

۳ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست

2

MD82

جمعه

21:35

۳ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6303

مشهد

نشست

6

737

جمعه

21:35

۳ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست

2

A321

جمعه

21:45

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

نشست

2

A320

جمعه

21:45

۳ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

نشست

6

RJ85

جمعه

21:45

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

نشست

2

MD82

جمعه

21:50

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست

2

A320

جمعه

21:55

۳ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

نشست

6

F100

جمعه

21:55

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

نشست

6

A310

جمعه

22:00

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست

2

MD82

جمعه

22:00

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست

2

A320

جمعه

22:05

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست

2

ATR-72-500

جمعه

22:10

۳ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5713

كيش

تاخیر

2

MD83

جمعه

22:10

۳ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

نشست

6

B737

جمعه

22:15

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست

2

MD82

جمعه

22:15

۳ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

نشست

6

B737

جمعه

22:20

۳ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست

6

F100

جمعه

22:25

۳ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

نشست

6

F100

جمعه

22:30

۳ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست

6

MD82

جمعه

22:35

۳ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

تاخیر

6

B737-400

جمعه

22:35

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست

6

AB3

جمعه

22:40

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست

2

MD82

جمعه

22:45

۳ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

قشم

نشست

2

B737

جمعه

22:50

۳ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

نشست

6

727

جمعه

22:50

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA375

زاهدان/اصفهان/کرمان

نشست

2

A320

جمعه

22:55

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست

2

F100

جمعه

22:55

۳ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

اهواز

نشست

2

F100

جمعه

23:00

۳ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

نشست

6

MD83

جمعه

23:00

۳ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست

2

F100

جمعه

23:10

۳ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ171

مشهد

نشست

6

B737

جمعه

23:10

۳ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

نشست

6

727

جمعه

23:15

۳ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست

6

MD82

جمعه

23:15

۳ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7150

شیراز

نشست

2

MD82

جمعه

23:15

۳ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست

6

MD83

جمعه

23:20

۳ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

نشست

2

B737

جمعه

23:30

۳ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

نشست

2

B737

جمعه

23:30

۳ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC835

اهواز

نشست

6

B727

جمعه

23:30

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست

6

BAE146

جمعه

23:40

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

نشست

2

A320

جمعه

23:40

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

نشست

2

MD82

جمعه

23:45

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

تاخیر

2

MD82

جمعه

23:45

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4582

مشهد

تاخیر

6

AB6

جمعه

23:45

۳ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

تاخیر

2

A321

جمعه

23:45

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA278

ارومیه

نشست

2

MD82

جمعه

23:50

۳ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

مشهد

نشست

6

MD82

جمعه

23:50

۳ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

نشست

2

F100

جمعه

23:50

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست

2

MD83

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

نشست

6

ATR-72-500

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

نشست

2

A320

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست

2

MD82

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

نشست

2

A320

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1061

اهواز

نشست

6

AB3

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست

6

A310

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

تاخیر

2

F100

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست

6

BAE146

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست

6

AB6

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA351

كيش

نشست

2

MD80

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

نشست

2

A320

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

06:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1026

ساری

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

06:20

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

06:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

06:25

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

06:35

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

06:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

07:10

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

07:20

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

07:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

07:25

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

07:30

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

07:45

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4326

شیراز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

07:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A313

شنبه

07:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

شنبه

07:55

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

08:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

08:10

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

08:10

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

2

A320

شنبه

08:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

2

A320

شنبه

08:15

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:20

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

شنبه

08:35

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6911

اهواز

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

08:40

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

08:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

A320

شنبه

08:55

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:00

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:00

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

09:05

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

09:15

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

09:20

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

09:30

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

09:30

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

A320

شنبه

09:40

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

09:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

شنبه

09:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3332

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

10:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

10:20

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

10:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

10:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

11:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

شنبه

11:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

6

F100

شنبه

11:35

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

B737

شنبه

11:40

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

11:45

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

A320

شنبه

11:45

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

شنبه

11:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

11:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

طبق برنامه

2

A320

شنبه

11:50

۴ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2354

کرمانشاه

باطل شد

6

AN74

شنبه

12:05

۴ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

2

F100

شنبه

12:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

12:05

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

12:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

12:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

12:30

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

12:35

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

A313

شنبه

12:35

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

12:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

12:40

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

12:45

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

12:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

12:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

13:00

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

13:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

13:30

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

13:35

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

شنبه

13:35

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

13:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

13:55

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

14:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

شنبه

14:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

A321

شنبه

14:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

B727

شنبه

14:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

A320

شنبه

14:20

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

14:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

14:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ173

آبادان

طبق برنامه

6

B737

شنبه

14:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

14:30

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

14:35

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA213

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

14:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

A320

شنبه

14:50

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

15:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

6

F100

شنبه

15:20

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

15:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

15:40

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

15:45

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

15:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

15:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5703

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

16:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

16:00

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6235

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

16:05

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

6

B737

شنبه

16:05

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

16:05

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

شنبه

16:10

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4522

شاهرود

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

16:15

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

16:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5719

اهواز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

16:30

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

16:35

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

16:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

16:50

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:55

۴ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2352

اهواز

باطل شد

6

AN74

شنبه

17:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

17:15

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:15

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

17:15

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

17:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

B737

شنبه

17:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

17:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

17:25

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

شنبه

17:35

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

شنبه

17:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

شنبه

17:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

A310

شنبه

17:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

18:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

18:00

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:00

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:00

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:15

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

18:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ179

تبریز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

18:30

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

شنبه

18:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

18:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

18:45

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

18:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

18:50

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

19:05

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

19:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

19:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

A320

شنبه

19:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

19:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

2

F100

شنبه

19:25

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

19:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

19:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

19:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:55

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:55

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

20:00

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

20:00

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

20:00

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

20:05

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:05

۴ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

20:10

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

20:15

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

B727

شنبه

20:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

21:00

۴ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2357

کرمانشاه

باطل شد

6

AN74

شنبه

21:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

21:05

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:15

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

شنبه

21:15

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

21:15

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

21:20

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:35

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

21:40

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:45

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

A319

شنبه

21:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

21:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

21:50

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

2

F100

شنبه

21:55

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:55

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

22:05

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:05

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

شنبه

22:15

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

22:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

22:15

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:15

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

B737

شنبه

22:20

۴ آذر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

22:30

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:35

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

B727

شنبه

22:35

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

22:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

22:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA404

شیراز/بوشهر

طبق برنامه

2

A320

شنبه

22:45

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:45

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

22:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

22:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

A320

شنبه

22:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

23:00

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

شنبه

23:05

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

23:05

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

23:10

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

23:10

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

23:10

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

A313

شنبه

23:15

۴ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:20

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

23:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

2

B737

شنبه

23:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

شنبه

23:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:30

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:35

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:40

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

A320

شنبه

23:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

23:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

A321

شنبه

23:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

23:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

23:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:50

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

A310

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

A310

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

2

1396-09-04 00:35

MD83

جمعه

22:00

۳ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

پرواز كرد

4

1396-09-03 23:13

MD.88

جمعه

22:00

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

4

1396-09-03 23:01

BAE146

جمعه

22:10

۳ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7129

كيش

پرواز كرد

1

1396-09-03 23:12

A320

جمعه

22:15

۳ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7159

شیراز

آماده پرواز

1

MD83

جمعه

22:30

۳ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

4

1396-09-04 00:58

737

جمعه

22:35

۳ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

پایان پذیرش مسافر

2

F100

جمعه

22:50

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

پرواز كرد

1

1396-09-03 23:54

A320

جمعه

22:55

۳ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

مشهد

پرواز كرد

4

1396-09-03 23:24

MD.88

جمعه

23:05

۳ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3779

شیراز

پایان پذیرش مسافر

4

F100

جمعه

23:25

۳ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

2

1396-09-04 00:05

MD82

جمعه

23:30

۳ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

4

1396-09-04 00:02

AB3

جمعه

23:40

۳ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

4

1396-09-04 01:21

737-700

جمعه

23:40

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

1

1396-09-03 23:59

MD82

جمعه

23:55

۳ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

شیراز

تاخیر - 05:15

1

MD82

شنبه

04:15

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4017

اهواز

تاخیر - 05:10

1

MD82

شنبه

04:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

تاخیر - 06:30

4

B.727

شنبه

04:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

شنبه

04:30

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

04:35

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

شنبه

04:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

2

A320

شنبه

04:45

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

تاخیر - 05:15

4

MD82

شنبه

04:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A313

شنبه

05:00

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

05:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

05:50

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

اصفهان

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

05:55

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

06:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B.727

شنبه

06:00

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

06:05

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6910

اهواز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

06:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

A310

شنبه

06:10

۴ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

06:10

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

A321

شنبه

06:10

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

06:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

06:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

شنبه

06:15

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

06:20

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

06:20

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3333

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

06:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

A320

شنبه

06:25

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

06:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

شنبه

06:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

A320

شنبه

06:30

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

06:35

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

06:35

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

06:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

06:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

06:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

06:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

07:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

شنبه

07:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

07:05

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

07:10

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

07:10

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

07:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

07:25

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

07:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

07:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

4

B737

شنبه

07:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

08:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

08:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5702

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:20

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

08:20

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

08:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

08:25

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

08:40

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

08:40

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

08:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

A313

شنبه

08:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

4

F100

شنبه

09:00

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

09:05

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

09:05

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

09:10

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

09:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA243

رشت

طبق برنامه

2

A320

شنبه

09:15

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

09:20

۴ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2353

کرمانشاه

باطل شد

4

AN74

شنبه

09:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

09:25

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

09:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

09:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

4

F100

شنبه

09:45

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

09:50

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4083

قشم

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

10:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

A320

شنبه

10:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

10:05

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

10:05

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

10:15

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

B737

شنبه

10:20

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

10:25

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

10:30

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

4

A320

شنبه

10:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

شنبه

10:40

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

10:45

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

11:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

11:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ172

آبادان

طبق برنامه

4

B737

شنبه

11:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

11:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3384

یزد

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

11:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

11:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

11:45

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

12:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

4

F100

شنبه

12:40

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

12:40

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

12:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4523

شاهرود

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

12:45

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

A320

شنبه

12:55

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

13:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5718

اهواز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

13:05

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

13:05

۴ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

13:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

13:10

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

13:15

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

13:15

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

13:25

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

شنبه

13:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

13:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

14:00

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

شنبه

14:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A313

شنبه

14:05

۴ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2351

اهواز

باطل شد

4

AN74

شنبه

14:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

14:15

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

14:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

14:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

شنبه

14:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

14:25

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

A320

شنبه

14:30

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

شنبه

14:30

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

14:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

2

F100

شنبه

14:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

14:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

15:00

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

15:00

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

15:05

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

15:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ178

تبریز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

15:30

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

15:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

A321

شنبه

15:35

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

15:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

شنبه

15:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

شنبه

15:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

16:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

16:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA405

شیراز/بوشهر

طبق برنامه

2

A320

شنبه

16:10

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

16:15

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

16:20

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

16:30

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

16:35

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:40

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

16:40

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

16:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

16:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

16:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

17:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

17:00

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

17:05

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

17:05

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

17:10

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

A320

شنبه

17:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

17:30

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

B727

شنبه

17:30

۴ آذر ۱۳۹۶

پويا

PYA2356

کرمانشاه

باطل شد

4

AN74

شنبه

17:35

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6236

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

17:35

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

A320

شنبه

17:40

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

17:40

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

17:45

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

17:45

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

17:50

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:00

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:00

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

18:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

18:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

18:20

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

18:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

شنبه

18:25

۴ آذر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

18:30

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

18:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

18:35

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

2

B737

شنبه

18:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

B727

شنبه

18:50

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

B737

شنبه

18:55

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

19:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

19:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

19:10

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

19:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

19:20

۴ آذر ۱۳۹۶

ساها

IRZ150

اهواز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

19:30

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

19:30

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

19:35

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

19:35

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

19:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

19:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

A310

شنبه

19:50

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

20:05

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

20:10

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:10

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

20:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

A310

شنبه

20:15

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

20:20

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

20:20

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

20:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:35

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

20:40

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

20:45

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

20:45

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

20:50

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:50

۴ آذر ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:55

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

21:00

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

21:00

۴ آذر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

21:05

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

21:10

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

21:10

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

21:15

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

21:15

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

21:20

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

22:00

۴ آذر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

22:15

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

22:30

۴ آذر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

A320

شنبه

22:30

۴ آذر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:40

۴ آذر ۱۳۹۶

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

شنبه

22:45

۴ آذر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

22:50

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

22:50

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

22:55

۴ آذر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

23:15

۴ آذر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

23:40

۴ آذر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

23:40

۴ آذر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

23:55

۴ آذر ۱۳۹۶