ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست

2

F100

شنبه

22:50

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

نشست

6

MD82

شنبه

22:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

نشست

2

737

شنبه

22:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست

6

737

شنبه

22:50

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

نشست

2

F100

شنبه

22:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

نشست

6

A320

شنبه

22:55

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

قشم

نشست

2

MD82

شنبه

23:00

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست

2

MD82

شنبه

23:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

نشست

2

A320

شنبه

23:35

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست

2

MD83

شنبه

23:40

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

اهواز

نشست

2

F100

شنبه

23:40

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

نشست

2

F100

شنبه

23:40

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست

2

ATR-72-500

شنبه

23:45

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست

2

A320

شنبه

23:45

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست

6

B727

شنبه

23:45

۱ مهر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

نشست

2

A320

شنبه

23:45

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست

2

MD82

شنبه

23:45

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست

2

MD83

شنبه

23:50

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

نشست

6

MD82

شنبه

23:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

نشست

2

A320

شنبه

23:50

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست

2

MD82

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

مشهد

نشست

6

A320

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC629

گرگان

نشست

6

ATR-42-500

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

مشهد

باطل شد

2

A320

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8063

مشهد

نشست

2

MD82

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست

6

MD82

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA317

اصفهان

نشست

2

F100

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست

2

RJ85

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست

6

AB3

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست

6

A310

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

نشست

6

F100

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4522

شاهرود

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

06:15

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

06:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

06:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

06:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

06:50

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

07:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

07:05

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

یکشنبه

07:10

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-500

یکشنبه

07:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

07:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

07:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

07:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

07:55

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

08:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

08:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

08:25

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

یکشنبه

08:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

08:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

08:35

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:45

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

08:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

09:00

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

09:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

09:30

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

09:30

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

09:45

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

09:45

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

09:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

09:55

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

10:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

10:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

10:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

باطل شد

2

F100

یکشنبه

10:30

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

11:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6901

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

11:25

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

یکشنبه

11:30

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

11:40

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

11:45

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4316

عسلویه

طبق برنامه

6

737-700

یکشنبه

11:45

۲ مهر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

11:45

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

6

737-500

یکشنبه

12:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

12:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

12:30

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1265

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

12:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

12:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

12:35

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

12:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

12:45

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR

یکشنبه

12:55

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

13:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5674

قشم

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

13:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

13:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

13:30

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

13:40

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

یکشنبه

13:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

13:55

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:55

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:55

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

2

md88

یکشنبه

14:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

14:10

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

14:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

14:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

14:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

14:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

باطل شد

2

A320

یکشنبه

14:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8063

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

15:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

15:10

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

15:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

15:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

15:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3757

لارستان

طبق برنامه

6

B.727

یکشنبه

15:35

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

15:45

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

15:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

15:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

15:55

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737-400

یکشنبه

15:55

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

16:15

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

16:20

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-500

یکشنبه

16:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

16:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

16:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

16:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

یکشنبه

16:35

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

16:35

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

17:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

6

A300-600

یکشنبه

17:05

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

737-500

یکشنبه

17:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

17:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

یکشنبه

17:10

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

17:15

۲ مهر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

17:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

17:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

17:25

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

17:40

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2571

لاوان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

17:40

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

باطل شد

2

MD82

یکشنبه

17:45

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

17:45

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

17:45

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

17:45

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

17:45

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

17:55

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

یکشنبه

17:55

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

17:55

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

18:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

18:10

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

18:20

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

یکشنبه

18:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

18:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

19:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:05

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

19:10

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

19:10

۲ مهر ۱۳۹۶

اترک

ATR1942

قشم

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

19:15

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:15

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

19:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

2

ATR

یکشنبه

19:45

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:50

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

19:50

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

20:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

20:10

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

20:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

20:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

یکشنبه

20:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

20:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

20:35

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

یکشنبه

20:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

21:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

21:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

21:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

21:20

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

21:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:30

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

21:45

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:45

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:55

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

22:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

22:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

22:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

6

146-200

یکشنبه

22:10

۲ مهر ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

22:10

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-500

یکشنبه

22:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

22:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:40

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B737-400

یکشنبه

22:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

22:40

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:45

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7518

قشم

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:45

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

22:45

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:50

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2587

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

22:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

22:55

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

23:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:05

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

باطل شد

2

MD82

یکشنبه

23:10

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:10

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:10

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

23:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

23:35

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:40

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:45

۲ مهر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

23:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

23:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

23:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:55

۲ مهر ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

مشهد

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

23:55

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

23:55

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

23:55

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

23:55

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

23:55

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:55

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

23:55

۲ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

QSM1294

گرگان

پرواز كرد

2

1396-07-01 23:05

F100

شنبه

22:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

پرواز كرد

4

1396-07-01 23:10

F100

شنبه

23:00

۱ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

پرواز كرد

1

1396-07-02 01:03

MD82

شنبه

23:10

۱ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

4

1396-07-01 23:54

737-500

شنبه

23:40

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

4

1396-07-01 23:58

BAE146

شنبه

23:40

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

1

1396-07-02 00:07

320

شنبه

23:55

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

05:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3856

ارومیه

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

05:05

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

05:05

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

05:10

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

05:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

تاخیر - 05:55

1

MD82

یکشنبه

05:25

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

یکشنبه

05:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

B737-400

یکشنبه

05:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4053

عسلویه

تاخیر - 06:30

1

MD82

یکشنبه

05:35

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

05:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR

یکشنبه

05:40

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

05:40

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4081

عسلویه

تاخیر - 07:00

1

MD82

یکشنبه

05:45

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

05:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

05:55

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

یکشنبه

06:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

06:05

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

06:05

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

06:05

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

06:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

06:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

06:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

06:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

06:20

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:25

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

یکشنبه

06:25

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

06:30

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

06:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

06:35

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

06:40

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

06:45

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

06:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

07:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

باطل شد

2

MD80

یکشنبه

07:05

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

07:05

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

اصفهان

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

07:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3758

لارستان

طبق برنامه

4

B.727

یکشنبه

07:10

۲ مهر ۱۳۹۶

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

یکشنبه

07:15

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

07:20

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

07:20

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

07:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

07:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

07:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

07:45

۲ مهر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

07:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:10

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

08:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

08:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

08:25

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6900

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

08:25

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

08:30

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

08:35

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

4

B737

یکشنبه

08:40

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5673

قشم

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

08:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

09:00

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

09:05

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

باطل شد

1

MD82

یکشنبه

09:20

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1264

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

09:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

09:30

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

09:40

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

09:45

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

09:45

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

09:50

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

10:10

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

10:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

10:15

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

10:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

10:25

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

یکشنبه

10:30

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

10:35

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

10:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

10:55

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

باطل شد

2

A320

یکشنبه

11:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

11:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

11:40

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

12:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS9031

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

طبق برنامه

1

MD83

یکشنبه

12:05

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

یکشنبه

12:30

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

4

737-700

یکشنبه

12:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

12:40

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

13:05

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

13:15

۲ مهر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

13:15

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-500

یکشنبه

13:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

یکشنبه

13:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

13:30

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

13:35

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2570

لاوان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:55

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

14:05

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

باطل شد

1

MD82

یکشنبه

14:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

14:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

14:25

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

یکشنبه

14:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

14:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

یکشنبه

14:40

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

14:45

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

14:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

14:50

۲ مهر ۱۳۹۶

اترک

ATR1941

قشم

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

14:55

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

15:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

15:05

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

15:30

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

15:30

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

15:35

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

15:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

ATR

یکشنبه

15:45

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

15:55

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

16:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

16:00

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

16:05

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

یکشنبه

16:10

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8062

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

16:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

16:15

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

16:25

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

16:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

16:40

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

16:45

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

16:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR

یکشنبه

16:55

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

17:00

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

17:05

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

تاخیر - 18:45

1

MD82

یکشنبه

17:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

17:15

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

17:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

17:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

B737-400

یکشنبه

17:30

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-500

یکشنبه

17:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

4

146-200

یکشنبه

17:45

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

17:45

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-500

یکشنبه

17:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

17:50

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

18:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

یکشنبه

18:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:10

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7519

قشم

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

18:20

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

18:20

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

18:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

یکشنبه

18:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

19:00

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

19:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

19:00

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:05

۲ مهر ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

19:15

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:30

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

19:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

19:35

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

19:50

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:55

۲ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

20:00

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:05

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

20:10

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

20:10

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2586

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

20:20

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

20:25

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:25

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

20:30

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:30

۲ مهر ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

مشهد

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

20:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

20:35

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

20:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4523

شاهرود

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

20:45

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

20:50

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

21:00

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

21:00

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

21:10

۲ مهر ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

21:10

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

21:15

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

21:30

۲ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

22:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

22:00

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

22:10

۲ مهر ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:40

۲ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

22:45

۲ مهر ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:50

۲ مهر ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

23:00

۲ مهر ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

23:10

۲ مهر ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

23:30

۲ مهر ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-500

یکشنبه

23:40

۲ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

23:40

۲ مهر ۱۳۹۶