آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

ایران
7:30
17:11
12:11
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه
غالباً ابری

C

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

وضعیت باد در شهر ارومیه

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر ارومیه

آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

درباره آب و هوای شهر ارومیه

استان آذربایجان غربی آب و هوای متنوعی دارد که سبب ایجاد جاذبه های طبیعی متعدد شده است