آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان

ایران
6:34
17:25
10:48
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر زنجان
آفتابی

C
14°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر زنجان

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر زنجان

وضعیت باد در شهر زنجان

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر زنجان

آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان
آب و هوای استان زنجان، شهر زنجان

درباره آب و هوای شهر زنجان

استان زنجان با توجه به تأثير ناهموارى‏ها، و تماس غير مستقيم با توده هواى مرطوب غربى و شمالى، و صرف نظر از خصوصيات محلى و عرض جغرافيايى، دو نوع آب و هواى متفاوت دارد: 1ـ آب و هواى كوهستانى: نواحى قيدار زنجان و ابهر را در بر مى‏گيرد و زمستان‏هاى سرد و پر برف و تابستان‏هاى معتدل از ويژگى‏هاى آن است. 2ـ آب و هواى گرم و نيمه مرطوب: منطقه طارم عليا كه تابستان‏هاى گرم و زمستان‏هاى ملايم دارد و از درجه رطوبت و ميزان بارندگى قابل توجهى نيز برخوردار است.