آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام

انگلستان
5:49
20:22
06:40
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ایلام
صاف

C

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ایلام

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ایلام

وضعیت باد در شهر ایلام

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر ایلام

آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام
آب و هوای استان ایلام، شهر ایلام

درباره آب و هوای شهر ایلام

آب و هواي استان ايلام به سبب تأثيرپذيري از عوامل گوناگوني چون عرض جغرافيايي (زاويه تابش آفتاب)، ارتفاع، امتداد رشته‌كوه‌هاي زاگرس، فاصله از بيابان‌هاي عراق و عربستان و بادهاي محلي و ناحيه‌اي از تنوع زياد برخوردار است. استان ايلام داراي سه منطقه آب و هوايي (آب و هواي سرد كوهستاني، آب و هواي معتدل كوهستاني، آب و هواي صحرايي و نيمه‌صحرايي "گرم و خشک" است