top-header

توافق نامه چند جانبه بین شرکتهای هواپیمایی

توافق نامه بین شرکت های هواپیمایی

به منظور همکاری و پذیرش متقابل مسافران پروازهای داخلی (اعم از برنامه ای و یا چارتر) توسط شرکتهای هواپیمایی در شرایط ابطال، بروز تاخیر بیش از دو ساعت و یا ایجاد اشکال در پذیرش مسافر به دلایل عملیاتی از سوی شرکت های هواپیمایی "هما" (IR)، آسمان(EP)، ماهان(W5)، کیش ایر(Y9)، قشم ایر(QB)، کارون(NV)، آتا(I3)، معراج(JI)، تابان(HH)، کاسپین(IV)، ساها(SA)، سپهران(SR)، وارش(VR)، فلای پرشیا(FP)، پارس(PA) و پویا، توافقنامه ای از تاریخ 99/11/01 به مدت دو سال منعقد گردیده است.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/03/29

به موجب بند 7 - 3 این توافقنامه، دفاتر فروش "هما" و فاتر خدمات مسافرت هوایی می بایست در خصوص استرداد بلیت آن دسته از مسافران که پرواز خود را از دست داده اند با شرایط ذیل عمل نمایند:

توافق نامه چند جانبه بین شرکتهای هواپیمایی

بلیت الکترونیکی و یا کاغذی آن دسته از مسافرانی که پرواز داخلی دوم خو را به علت تاخیر و یا ابطال پرواز دالی اول و یا پرواز داخلی دوم (که قرار بوده است توسط یکی از شرکتهای طرف توافق انجام شود) از دست داده اند، از هرگونه هزینه ابطال بلیت (CRCN) معاف خواهند بود، مشروط به اینکه تاریخ صدور این بلیت قبل از تاریخ پرواز باطل شده باشد.

شرکت هواپیمایی مربوطه (تاخیر و یا ابطال کننده پرواز) موظف است بلیتمسیر ابطالی و یا تاخیر پرواز مسافران خود را ممهور به مهر علت تاخیر و یا ابطال پرواز نموده تا از سوی مسافر به منظور عدم کسر هزینه عدم کسر هزینه ابطال بلیت (CRCN) ادامه مسیر و یا برگشت خود، به شرکت هواپیمایی ثانویه ارائه دهد.