top-header

استرداد بلیت های خارجی در شرایط لغو پرواز به دلیل کرونا

استرداد بلیت های خارجی

بازگشت به نامه شماره 50821 تاریخ 1400/11/18 سازمان هواپیمایی کشوری، به آگاهی می رساند کلیه دفاتر خدمات هوایی موظفند در صورتی که به هر دلیلی در مسیرهای پروازی خارجی، تصمیمی توسط کشور مقصد مبنی بر ایجاد محدودیت ورود برای مسافران در راستای حقظ جان و سلامت عمومی افراد جامعه متاثر از همه گیری کرونا اتخاذ گردد که منجر به لغو پرواز و یا محدود نمودن مرزهای هوایی از / به کشور متبوع خود نمایند و این امر موجب کنسل شدن بلیت مسافران در زمان درج شده در بلیت گردد، ضروریست وجوه اخذ شده ظرف مدت 72 ساعت به مسافران عودت داده شود.

منبع: هواپیمایی آسمان تاریخ انتشار: 1400/11/25

بدیهی است مسئولیت پیامدهای ناشی از عدم موارد فوق و ناخشنودی مسافران بر عهده دفاتر صادر کننده بلیت خواهد بود.

استرداد بلیت های خارجی در شرایط لغو پرواز به دلیل کرونا