top-header

آزمایشگاه های مورد تایید انجام تست کرونا در پروازهای ترکیش

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ترکیش برای مسافرین برون مرزی

پیرو بخشنامه 28oct 2020 /31 کلیه آزمایشگاه های تایید شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران جهت آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی، مورد تایید این شرکت می باشد.

منبع: هواپیمایی ترکیش تاریخ انتشار: 1399/10/01

جهت اطلاع از لیست مذکور به سایت به روز شده وزارت بهداشت مراجعه فرمایید.

آزمایشگاه های مورد تایید انجام تست کرونا در پروازهای ترکیش