top-header

بخشنامه CRCN پروازهای داخلی هواپیمایی قشم ایر

بخشنامه CRCN پروازهای داخلی

<p>با توجه به پیوست CRCN پروازهای داخلی جهت بهره برداری تقدیم حضور می گردد.</p>

منبع: هواپیمایی قشم ایر تاریخ انتشار: 1399/10/24

مدت اعتبار بلیت پروازهای داخلی 6 ماه از زمان صدور می باشد.

بخشنامه CRCN پروازهای داخلی هواپیمایی قشم ایر

زمان های مندرج در بلیت به وقت محلی است.

تاریخ اجرا بخشنامه 25 آبان ماه 99 (پانزدهم نوامبر 2020) می باشد.