top-header

برقراری پرواز ایر آرمنیا در مسیر تهران - ایروان

برقراری پرواز آرمنیا - ایرویز

به اطلاع می رساند در روزهای یکشنبه از مورخ 6 دسامبر مصادف با 16 آذر ماه پرواز در مسیر ایروان - تهران - ایروان به شرح ذیل برقرار گردیده است.

منبع: آرمنیا - ایرویز تاریخ انتشار: 1399/09/04
  • شماره پرواز: 221/222
  • ساعت حرکت از ایروان: 11:00
  • ساعت حرکت از تهران: 13:00

شایان ذکر است کلیه ساعات به وقت محلی می باشد.

برقراری پرواز ایر آرمنیا در مسیر تهران - ایروان