top-header

افزایش بار مسافر در مسیر تهران به قاضی پاشا و بالعکس

افزایش بار مسافری

به اطلاع می رساند به منظور جلب رضایت مسافران شرکت هواپیمایی فری برد در مسیر تهران - قاضی پاشا (آلانیا) و بالعکس 5 کیلوگرم از تاریخ 08sep2021 تا اطلاع ثانوی افزایش یافته است.

منبع: هواپیمایی فریبرد تاریخ انتشار: 1400/07/12

لیکن از تاریخ یاد شده فوق مسافرین محترم می توانند از بار مسافری 30 کیلوگرم به همراه 7 کیلوگرم بار همراه داخل کابین استفاده نمایند.

افزایش بار مسافر در مسیر تهران به قاضی پاشا و بالعکس