top-header

الزام تکمیل فرم تعهد نامه در سفر به کشور ترکیه

به روز رسانی مقررات سفر به کشور ترکیه در شرایط کرونا

یرو اطلاع واصله از ریاست محترم "هما" در ترکیه در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور ترکیه و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19)، مسافران دارای تابعیت ایرانی می توانند با مجوز اقامتی یا بصورت توریستی به این کشور سفر نمایند. (این رویه جایگزین رویه 1189/م ب میگردد.)

منبع: ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/10/09

کلیه مسافران بالای دو سال در پروازهای ورودی به ترکیه می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش pcr نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

الزام تکمیل فرم تعهد نامه در سفر به کشور ترکیه

شایان ذکر است مسافران قبلاز پرواز می بایست فرم اظهارنامه پیوست را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند و در هنگام ورود به ترکیه به کارکنان مربوطه ارائه نمایند. ورود هر گونه بار دستی بصورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می توانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند.

استفاده از ماسک در طول پرواز و فرودگاه ها الزامی می باشد.