top-header

تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی

تعرفه (I6)

پیرو بخشنامه شماره 9106 مورخ 1400/03/03 سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر (I6) در پرواز های داخلی و بین المللی به اطلاع می رساند از تاریخ 1400/03/01 برابر با 01Jun21 تعرفه مورد نظر در هر مسیر پروازهای داخلی از هر ده هزار ریال به سی هزار ریال تغییر می یابد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/03/25

تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر در هر مسیر خروجی از ایران بدون تغییر مبلغ EUR4.00 می باشد. شرایط تعرفه (I6) به شرح ذیل می باشد. این تغییرات در سیستم فروش "هما" بروز رسانی شده است.

تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی

در پروازهای داخلی و بین المللی تعرفه (I6) پس از صدور بلت غیر قابل استرداد می باشد.

بلیت های صادره از تاریخ 1400/03/11 (01JUN2021) مشمول این بخشنامه می گردند.

بلیت های ادره پیش ازتاریخ 1400/03/11 در صورت عدم تغییر تاریخ مشمل این بخشنامه نمی گردند.

مسافر نوزاد Infant از پرداخت این تعرفه معاف می باشد.