top-header

به روز رسانی آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان

آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

لیست آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای تمامی مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان به استثناء پروازهای کشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد.

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1400/02/12

به روز رسانی آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک تهران
 • آزمایشگاه مهراد تهران
 • آزمایشگاه ظفر تهران آزمایشگاه دنا تهران
 • آزمایشگاه پارس طب تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران
 • آزمایشگاه تهران لب تهران
 • آزمایشگاه کیوان تهران
 • آزمایشگاه بیماستان رسالت تهران
 • آزمایشگاه آرمین تهران
 • آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران (جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی)
 • آزمایشگاه بیمارستان دی تهران
 • آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد) تهران
 • آزمایشگاه آرامش تهران
 • آزمایشگاه قلی زاده - اسفندی (ورامین)
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده (ورامین)
 • آزمایشگاه امروز شهر ری
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد کرج
 • آزمایشگاه رازی کرج
 • آزمایشگاه جهان کرج
 • آزمایشگاه پارک اصفهان
 • آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل اصفهان
 • آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر اصفهان
 • آزمایشگاه نیکان مشهد