top-header

آزمایشگاه های مورد تایید شرکت ماهان جهت تست کرونا

لیست آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بدسنوسیله لیست آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا PCR برای تمامی مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان به استثناء پروازهای مسیر کشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرسن اعلام می گردد.

منبع: ماهان تاریخ انتشار: 1399/07/05
 • 1. آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد کرج
 • 2. آژمایشگاه پزشکی بوعلی قم
 • 3.آزمایشگاه آذرمهر اصفهان
 • 4. آزمایشگاه پزشکی نیلو شیراز
 • 5. آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان مشهد
 • 6. آزمایشگاه نیکان مشهد
 • 7. آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس پرشت
 • 8. آزمایشگاه دانش تبریز
 • 9. آزمایشگاه فرزان همدان
 • 10. آزمایشگاه ونک تهران
 • 11. آزمایشگاه بسمارستان عرفان نیایش تهران
 • 12. آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران
 • 13. آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران
 • 14. آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی
 • همچنین آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا PCR و آنتی بادی های سومی کووید19 (IgM , IgG) برای پروازهای مسیر کشور چین، به شرح ذیل نیز اعلام می گردد.

آزمایشگاه های مورد تایید شرکت ماهان جهت تست کرونا
 • آزمایشگاه ونک تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران
 • آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی
 • آزمایشگاه آذرمهر اصفهان
 • آزمایشگاه نیلو شیراز
 • آزمایشگاه مرکزی حهاد دانشگاهی واحد خراسان مشهد

همراه داشتن و ارائه ی جواب منفی تست های فوق الذکر برای تمامی مسافرین بالای 2 سال که حداکثر 72 ساعت قبل از زمان پرواز صادر شده باشد الزامی می باشد.