آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی قطر ایرویز جهت تست pcr

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی قطر ایرویز

هواپیمایی قطر ایرویز آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا pcr در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان اعلام کرده است.

منبع: قطر تاریخ انتشار: 1399/05/25
آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی قطر ایرویز جهت تست pcr