top-header

مراکز تایید شده گواهی عدم ابتلا به کرونا در پرواز امارات

مراکز تایید شده گواهی عدم ابتلا به بیماری کرونا

عطف به بخشنامه شماره 43420 به تاریخ 12 مرداد 1399، احتراما " به پیوست اسامی به روز رسانی شده آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای انجام تست مولکولی مسافرانی که عازم خارج از کشور میباشد تقدیم میگردد.

منبع: امارات تاریخ انتشار: 1399/06/11

بدیهی است دریافت گواهی گواهی عدم ابتلا و انجام تست کرونا از مبدا ایران حداکثر 96 ساعت قبل از پرواز میبایستی صرفا در یکی از آزمایشگاه های واقع در تهران و یا سایر مراکز استاهای پیوست انجام گردد.

مراکز تایید شده گواهی عدم ابتلا به کرونا در پرواز امارات

شایان ذکر است این فهرست بر حسب نیاز نیاز توسط آزمایشگاه مرجع سلامت بطور متناوب بازنگری و روزآمد می شود.

توجه: گواهی عدم ابتلا باید صرفا "از طریق روش تستگری pcr حاصل شده و سایر روشها و تکنیک های آزمایشگاهی مورد تایید کشور امارات متحده فعلا" نیست.