top-header

تغییر تعرفه نظارت برایمنی مسافر در پروازهای داخلی

تغییر تعرفه I6 در پروازهای داخلی

بازگشت به نامه شماره 9106 اریخ 1400/03/03 سازمان هواپیمایی کشوری، در خصوص تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر در پروازهای داخلی با کد I6 و پیرو بخشنامه شماره 300/1338-41 تاریخ 95/11/27، رعایت موارد زیر به هنگام صدور بلیت الزامی است:

منبع: هواپیمایی آسمان تاریخ انتشار: 1400/03/25

کلیه بلیت هایی که از تاریخ 140003/11 (01MAY21) و بعد از آن صادر می شوند، مشمول دریافت تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر I6 در پروازهای داخلی، به مبلغ 30.000 ریال می باشد.

تغییر تعرفه نظارت برایمنی مسافر در پروازهای داخلی

در پروازهای داخلی و بین المللی، تعرفه نظارت بر ایمنی I6 پس از صدور بلیت، غیر قابل استرداد می باشد.

بلیت های صادر شده قبل از تاریخ 1400/03/11 در صورت نیاز به تعویض، مشمول دریافت تعرفه جدید می شوند.

تعرفه یاد شده در سامانه نرخی هواپیمایی آسمان به روز رسانی شده و از تاریخ اجرا به صورت خودکار در بلیت ها اعمال خواهد شد.

مبلغ تعرفه نظارت بر ایمنی I6 در پروازهای بین المللی بدون تغییر باقی می ماند.