top-header

افزایش مبلغ تعرفه نظارت بر ایمنی مسافران داخلی ماهان ایر

تعرفه I6 در پروازهای داخلی

پیرو نامه 9106 مورخ 1400/03/03 سازمان محترم هواپیمایی کشوری مبنی بر افزایش مبلغ تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر در پروازهای داخلی با کد I6 موجود در سیستم های رزرواسیون جهت بلیت های صادره از تاریخ 1400/03/11 برابر با 01/ژوئن/2021 میلادی رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1400/03/26

تعرفه مورد نظر در پروازهای بین المللی از ده هزار ریال به سی هزار ریال تغییر می یابد و مبلغ تعرفه نظارت برایمنی I6 در پروازهای بین المللی بدون تغییر باقی می ماند.

افزایش مبلغ تعرفه نظارت بر ایمنی مسافران داخلی ماهان ایر

لازم به ذکر است کلیه بلیت هایی که تاریخ صدور آنها از تاریخ 1400/03/11 و بعد از آن می باشد مشمول این بخشنامه می گردند.

بدیهی است بلیت های صادره قبل از تاریخ فوق در صورت نداشتن تغییر مشمول این افزایش نخواهد شد.

تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر I6 در پروازهای داخلی و بین المللی پس از صدور غیر قابل استردد می باشد.

(در صورت ایجاد هر گونه تغییر مبلغ مجددا به بلیت مسافر اضافه خواهد شد.)

بر همین اساس سیستم رزرواسیون هواپیمایی ماهان مورخه 1400/03/10 بروز رسانی شد.