top-header

شرایط ورود به ترکیه بعد از واکسینه شدن

مقررات سفر به ترکیه

اگر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران زده اید برای سفر به ترکیه نیاز به انجام تست PCR کرونا ندارید ولی برای برگشت 72 ساعت قبل از پرواز تست الزامی است.

منبع: هواپیمایی کشوری تاریخ انتشار: 1400/09/13

واکسن های فایزر، جانسون، آسترازنکا، سینوفارم، سینواک مورد تایید می باشد ولی کوبرکت مورد تایید نیست.

شرایط ورود به ترکیه بعد از واکسینه شدن

برای دریافت کارت دیجیتال واکسن کسانی که در ایران دریافت کرده اند از طریق وبسایت زیر اقدام نمایند.

در ترکیه سایت باز نمی شود.

www.vcr.salamat.gov.ir