top-header

بروز رسانی قوانین سفر به کشور ترکیه در شرایط کرونا

مقررات ورود مسافران به کشور ترکیه

پیرو بخشنامه شماره 9926/00/الف ق به استحضار می رساند، مسافرین محترم مقصد کشور ترکیه اماکان انجام تست PCR در تمامی آزمایشگاه های منتخب دارای مجوز سفرهای برون مرزی از شوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مشروط به ارائه پاسخ با QR CODE دارا می باشد.

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1400/07/29

بدیهی است استرداد وجه بلیط مسافرین بدلیل مثبت شدن تست PCR تنها با آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که قادر به ارائه QR CODE باشند مقدور میباشد.

بروز رسانی قوانین سفر به کشور ترکیه در شرایط کرونا