top-header

اختصاص 20% تخفیف به بلیت پرستاران

تخفیف به بلیت پرستاران

جهت تکریم مقم پرستاران، هواپیمایی وارش در نظر دارد با اختصاص 20% به بلیت پرستاران محترم (با ارائه کارت شناسایی معتبر نظام پرستاری)، در پروازهای سی ام آذرماه 99 (روز پرستار)، میزبان ایشان در پروازهای خود باشد.

منبع: هواپیمایی وارش تاریخ انتشار: 1399/09/26

خواهشمند است دستورات مقتضی در این خصوص به همکاران ذیربط صادر گردد.

اختصاص 20% تخفیف به بلیت پرستاران

صدور بلیت های مذکور در دفاتر مرکزی وارش صورت می پذیرد.