maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اهواز:

آخرین بروز رسانی: 08:12 1399/11/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2671 شیراز 1399-11-04 06:00 06:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2619 تهران 1399-11-04 07:15 07:15 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA410 تهران 1399-11-04 07:20 07:35 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5853 تهران 1399-11-04 08:25 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB957 تهران 1399-11-04 08:30 مطابق ساعت در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC3829 شیراز 1399-11-04 08:50 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
قشم ایر QSM1229 کرج 1399-11-04 09:35 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5628 تهران 1399-11-04 10:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN021 تهران 1399-11-04 12:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA3470 تهران 1399-11-04 12:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA308 كيش 1399-11-04 12:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
قشم ایر QSM1211 تهران 1399-11-04 12:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC836 مشهد 1399-11-04 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN6971 تهران 1399-11-04 13:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4020 تهران 1399-11-04 16:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC3872 اصفهان 1399-11-04 17:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5636 تهران 1399-11-04 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC833 تهران 1399-11-04 18:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2623 اصفهان 1399-11-04 18:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA3306 یزد 1399-11-04 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC831 تهران 1399-11-04 20:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5640 مشهد 1399-11-04 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB989 تهران 1399-11-04 22:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4012 تهران 1399-11-04 22:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN019 تهران 1399-11-04 23:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA410 تهران 1399-11-05 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2621 تهران 1399-11-05 07:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ماهان IRM4587 تهران 1399-11-05 07:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5853 تهران 1399-11-05 07:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
تابان TBN6276 تهران 1399-11-05 08:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB957 تهران 1399-11-05 08:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA291 تبریز 1399-11-05 09:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5628 تهران 1399-11-05 10:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ماهان IRM4563 شیراز/کرمان 1399-11-05 11:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ماهان IRM4565 عسلویه 1399-11-05 11:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ماهان IRM4525 خارگ 1399-11-05 12:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN021 تهران 1399-11-05 12:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5636 تهران 1399-11-05 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC831 تهران 1399-11-05 14:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB955 مشهد 1399-11-05 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4008 كيش 1399-11-05 16:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA334 مشهد 1399-11-05 16:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4020 تهران 1399-11-05 17:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5644 اصفهان 1399-11-05 17:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2623 اصفهان 1399-11-05 17:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN6971 تهران 1399-11-05 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA3386 شیراز 1399-11-05 18:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
سپهران SHI4349 مشهد 1399-11-05 21:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4112 مشهد 1399-11-05 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5640 مشهد 1399-11-05 21:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
تابان TBN6246 تهران 1399-11-05 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB989 تهران 1399-11-05 22:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA430 تهران 1399-11-05 22:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN019 تهران 1399-11-05 22:35 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: