maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان:

آخرین بروز رسانی: 18:08 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
وارش VRH5829 مشهد 1400-05-10 15:45 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5645 اهواز 1400-05-10 15:50 15:55 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7023 كيش 1400-05-10 16:15 16:30 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6905 مشهد 1400-05-10 16:55 16:50 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
قشم ایر QSM1260 قشم 1400-05-10 17:10 مطابق ساعت در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
تابان TBN6290 تهران 1400-05-10 18:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3425 بوشهر 1400-05-10 18:05 مطابق ساعت در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
وارش VRH5855 مشهد 1400-05-10 18:45 مطابق ساعت ورود به سالن بازرسی
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2622 اهواز 1400-05-10 18:45 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5614 تهران 1400-05-10 19:20 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6959 مشهد 1400-05-10 21:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7113 كيش 1400-05-10 21:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
سپهران SHI4307 مشهد 1400-05-10 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3313 تهران 1400-05-10 22:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
فلای پرشیا FPI7429 تهران 1400-05-11 00:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
زاگرس IZG4102 مشهد 1400-05-11 01:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4530 تهران 1400-05-11 05:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA390 مشهد 1400-05-11 07:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4560 تبریز 1400-05-11 08:10 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6927 عسلویه 1400-05-11 09:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4532 تهران 1400-05-11 09:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
قشم ایر QSM1238 خارگ 1400-05-11 10:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA297 آبادان 1400-05-11 10:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
زاگرس IZG4004 كيش 1400-05-11 11:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7023 كيش 1400-05-11 12:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA253 تهران 1400-05-11 12:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6959 مشهد 1400-05-11 12:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN035 تهران 1400-05-11 13:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4561 کرمان 1400-05-11 13:20 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
قشم ایر QSM1281 تهران 1400-05-11 14:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5702 مشهد 1400-05-11 15:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
معراج MRJ2862 مشهد 1400-05-11 17:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3337 اهواز 1400-05-11 17:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
وارش VRH5855 مشهد 1400-05-11 18:15 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2622 اهواز 1400-05-11 18:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
زاگرس IZG4108 مشهد 1400-05-11 18:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5614 تهران 1400-05-11 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3328 ساری 1400-05-11 20:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3313 تهران 1400-05-11 21:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6905 مشهد 1400-05-11 22:15 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: