maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان:

آخرین بروز رسانی: 05:44 1400/08/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4530 تهران 1400-08-04 05:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایرتور IRB943 مشهد 1400-08-04 07:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
فلای پرشیا FPI7429 تهران 1400-08-04 07:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3317 آبادان 1400-08-04 09:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4532 تهران 1400-08-04 09:50 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7138 بندرعباس 1400-08-04 11:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
زاگرس IZG4004 كيش 1400-08-04 11:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2533 خارگ 1400-08-04 12:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6959 مشهد 1400-08-04 13:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
وارش VRH5855 مشهد 1400-08-04 14:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ساها IRZ123 عسلویه 1400-08-04 15:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5654 كيش 1400-08-04 15:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7023 كيش 1400-08-04 16:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
سپهران SHI4307 مشهد 1400-08-04 16:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
تابان TBN6290 تهران 1400-08-04 17:45 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5716 مشهد 1400-08-04 17:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6905 مشهد 1400-08-04 18:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5614 تهران 1400-08-04 19:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA420 كيش 1400-08-04 19:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2624 اهواز 1400-08-04 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7113 كيش 1400-08-04 20:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5650 مشهد 1400-08-04 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3313 تهران 1400-08-04 21:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
زاگرس IZG4108 مشهد 1400-08-04 23:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4530 تهران 1400-08-05 05:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایرتور IRB943 مشهد 1400-08-05 06:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4560 تبریز 1400-08-05 08:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3311 تهران 1400-08-05 08:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4532 تهران 1400-08-05 09:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA333 اهواز 1400-08-05 09:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2518 بهرگان 1400-08-05 09:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6905 مشهد 1400-08-05 09:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5654 كيش 1400-08-05 11:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6959 مشهد 1400-08-05 11:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
زاگرس IZG4004 كيش 1400-08-05 11:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
قشم ایر QSM1281 تهران 1400-08-05 11:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7023 كيش 1400-08-05 12:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2519 تهران 1400-08-05 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ماهان IRM4561 کرمان 1400-08-05 13:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ساها IRZ123 عسلویه 1400-08-05 15:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7113 كيش 1400-08-05 15:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6977 كيش 1400-08-05 15:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5614 تهران 1400-08-05 15:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
سپهران SHI4307 مشهد 1400-08-05 16:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
وارش VRH5829 مشهد 1400-08-05 16:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3425 بوشهر 1400-08-05 17:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
قشم ایر QSM1260 قشم 1400-08-05 17:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
تابان TBN6290 تهران 1400-08-05 17:45 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
وارش VRH5855 مشهد 1400-08-05 18:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2545 ماهشهر 1400-08-05 19:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2622 اهواز 1400-08-05 19:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آسمان IRC3759 آبادان 1400-08-05 20:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3313 تهران 1400-08-05 21:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
فلای پرشیا FPI7429 تهران 1400-08-05 22:50 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهراصفهان: اصفهان- فرودگاه شهید بهشتی اصفهان- اداره کل فرودگاههای استان اصفهان

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: