maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه کرمان:

آخرین بروز رسانی: 17:45 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1054 تهران 1400-05-10 15:40 15:51 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4594 کیش 1400-05-10 15:45 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4042 تهران 1400-05-10 16:00 16:11 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1052 تهران 1400-05-10 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1050 تهران 1400-05-11 05:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز 1400-05-11 06:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4594 کیش 1400-05-11 11:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4022 تهران 1400-05-11 12:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1059 مشهد 1400-05-11 15:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1054 تهران 1400-05-11 15:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4042 تهران 1400-05-11 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1052 تهران 1400-05-11 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: