maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه مشهد:

آخرین بروز رسانی: 08:22 1401/03/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB961 تهران 1401-03-04 05:00 05:05 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5665 آبادان 1401-03-04 06:00 06:22 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4311 تهران 1401-03-04 06:00 06:17 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4133 چابهار 1401-03-04 07:00 07:30 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB924 شیراز 1401-03-04 07:00 06:57 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4107 كيش 1401-03-04 07:50 08:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4343 بندرعباس 1401-03-04 08:00 08:17 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC3900 ایلام 1401-03-04 08:05 08:12 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6958 اصفهان 1401-03-04 08:25 مطابق ساعت در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB965 تهران 1401-03-04 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
معراج MRJ2803 تهران 1401-03-04 10:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4335 كيش 1401-03-04 11:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
پويا PYA2336 یزد 1401-03-04 11:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6904 اصفهان 1401-03-04 11:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
تابان TBN6303 تهران 1401-03-04 11:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5699 تهران 1401-03-04 12:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5612 تهران 1401-03-04 12:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
وارش VRH5802 ساری 1401-03-04 12:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5616 تبریز 1401-03-04 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4199 اردبیل 1401-03-04 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
فلای پرشیا FPI7443 شیراز 1401-03-04 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN027 تهران 1401-03-04 13:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4321 تهران 1401-03-04 13:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC3972 ساری 1401-03-04 13:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB948 كيش 1401-03-04 13:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC604 نوشهر 1401-03-04 13:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5701 شیراز 1401-03-04 14:40 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ماهان IRM1080 تهران 1401-03-04 14:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB900 تبریز 1401-03-04 15:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5630 تهران 1401-03-04 15:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN023 تهران 1401-03-04 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB963 تهران 1401-03-04 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
تابان TBN6207 اصفهان 1401-03-04 16:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
وارش VRH5854 اصفهان 1401-03-04 16:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5719 رشت 1401-03-04 16:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4345 كيش 1401-03-04 17:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4187 تبریز 1401-03-04 17:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC618 یزد 1401-03-04 17:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC601 تهران 1401-03-04 17:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایر IRA387 بیرجند 1401-03-04 18:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کیش ایر KIS7068 تهران 1401-03-04 18:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
فلای پرشیا FPI7403 تهران 1401-03-04 18:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
وارش VRH5819 تهران 1401-03-04 19:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایر IRA467 تهران 1401-03-04 19:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4113 اهواز 1401-03-04 19:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
فلای پرشیا FPI7439 تهران 1401-03-04 20:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ساها IRZ171 تهران 1401-03-04 20:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5671 تهران 1401-03-04 20:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4341 تهران 1401-03-04 20:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6918 شیراز 1401-03-04 20:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB954 اهواز 1401-03-04 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5707 شیراز 1401-03-04 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4056 تهران 1401-03-04 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5620 تهران 1401-03-04 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
تابان TBN6223 تهران 1401-03-04 21:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
وارش VRH5841 تهران 1401-03-04 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6952 یزد 1401-03-04 21:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC603 تهران 1401-03-04 22:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN041 تهران 1401-03-04 23:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4338 اهواز 1401-03-04 23:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کیش ایر KIS7168 تهران 1401-03-04 23:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN023 تهران 1401-03-05 04:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4129 آبادان 1401-03-05 05:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5641 اهواز 1401-03-05 06:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB982 بوشهر 1401-03-05 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN025 تهران 1401-03-05 07:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ساها IRZ163 تهران 1401-03-05 07:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
چابهار IRU8759 تهران 1401-03-05 07:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4107 كيش 1401-03-05 07:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4343 بندرعباس 1401-03-05 08:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4335 كيش 1401-03-05 08:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایر IRA391 اصفهان 1401-03-05 08:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5709 یزد 1401-03-05 08:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB900 تبریز 1401-03-05 08:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC618 یزد 1401-03-05 08:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
فلای پرشیا FPI7439 تهران 1401-03-05 08:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5616 تبریز 1401-03-05 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
معراج MRJ2803 تهران 1401-03-05 10:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5649 اصفهان 1401-03-05 11:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
تابان TBN6207 اصفهان 1401-03-05 11:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5630 تهران 1401-03-05 11:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کارون IRG2555 ماهشهر 1401-03-05 12:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
معراج MRJ2810 عسلویه 1401-03-05 12:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6904 اصفهان 1401-03-05 12:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB904 رشت 1401-03-05 12:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
تابان TBN6257 تهران 1401-03-05 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC3736 آبادان 1401-03-05 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ماهان IRM4598 کرمان 1401-03-05 13:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5699 تهران 1401-03-05 13:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC853 زاهدان 1401-03-05 13:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
فلای پرشیا FPI7403 تهران 1401-03-05 13:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4111 شیراز 1401-03-05 13:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
وارش VRH5819 تهران 1401-03-05 14:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4356 تبریز 1401-03-05 14:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4306 اصفهان 1401-03-05 14:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
وارش VRH5802 ساری 1401-03-05 14:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB963 تهران 1401-03-05 15:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4321 تهران 1401-03-05 15:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4117 کرمانشاه 1401-03-05 15:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5719 رشت 1401-03-05 15:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5620 تهران 1401-03-05 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN041 تهران 1401-03-05 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ساها IRZ171 تهران 1401-03-05 17:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6991 تهران 1401-03-05 17:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC3851 شیراز 1401-03-05 17:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کیش ایر KIS7073 كيش 1401-03-05 17:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6958 اصفهان 1401-03-05 17:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
تابان TBN6213 اهواز 1401-03-05 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
تابان TBN6341 تهران 1401-03-05 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آسمان IRC601 تهران 1401-03-05 18:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
وارش VRH5854 اصفهان 1401-03-05 18:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5671 تهران 1401-03-05 18:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
فلای پرشیا FPI7445 تهران 1401-03-05 18:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6922 زاهدان 1401-03-05 18:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4109 اصفهان 1401-03-05 19:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4341 تهران 1401-03-05 19:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
هواپیمایی پارس PRS4472 تبریز 1401-03-05 19:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN6918 شیراز 1401-03-05 19:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4113 اهواز 1401-03-05 19:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایرتور IRB976 آبادان 1401-03-05 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
سپهران SHI4345 كيش 1401-03-05 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5665 آبادان 1401-03-05 20:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ماهان IRM1058 کرمان 1401-03-05 20:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
پويا PYA2342 تهران 1401-03-05 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4056 تهران 1401-03-05 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
زاگرس IZG4072 تهران 1401-03-05 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ماهان IRM1080 تهران 1401-03-05 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
تابان TBN6327 تهران 1401-03-05 22:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
کاسپین CPN027 تهران 1401-03-05 22:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
ایران ایر IRA469 تهران 1401-03-05 23:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
آتا TBZ5730 تهران 1401-03-05 23:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مشهد
وارش VRH5841 تهران 1401-03-05 23:30 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرمشهد: مشهد بلوار فرودگاه - فرودگاه شهید هاشمی نژاد

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: