maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه شیراز:

آخرین بروز رسانی: 19:03 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ایر IRA3387 اهواز 1400-05-10 15:40 15:50 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3904 ساری 1400-05-10 15:40 15:44 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کیش KIS7061 کیش 1400-05-10 15:45 15:47 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
فلای پرشیا FPI7400 تهران 1400-05-10 15:50 18:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3820 آبادان 1400-05-10 17:30 17:28 پایان پذیرش مسافر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
پارس ایر PRS4407 تهران 1400-05-10 18:10 مطابق ساعت آماده پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
قشم QSM1271 تبریز 1400-05-10 18:55 مطابق ساعت آماده پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC847 تهران 1400-05-10 19:20 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN6909 تهران 1400-05-10 19:40 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ایر IRA3447 تهران 1400-05-10 19:50 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
زاگرس IZG4110 مشهد 1400-05-10 20:00 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN6919 مشهد 1400-05-10 20:10 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کیش KIS7161 کیش 1400-05-10 20:15 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
تابان TBN6282 تهران 1400-05-10 20:30 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ساها IRZ157 تهران 1400-05-10 20:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3890 اهواز 1400-05-10 21:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آتا TBZ5624 تهران 1400-05-10 22:00 مطابق ساعت تاخیر - 01:00
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
قشم QSM1237 تهران 1400-05-10 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
پارس ایر PRS4441 تهران 1400-05-10 22:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ايرتور IRB925 مشهد 1400-05-10 23:05 مطابق ساعت تاخیر - 01:00
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3770 تهران 1400-05-11 06:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3890 اهواز 1400-05-11 06:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
فلای پرشیا FPI7400 تهران 1400-05-11 08:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN6909 تهران 1400-05-11 08:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کارون KRU2578 لاوان 1400-05-11 08:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
قشم QSM1306 خارک 1400-05-11 09:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN039 تهران 1400-05-11 10:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
تابان TBN6296 تهران 1400-05-11 10:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3804 کیش 1400-05-11 10:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3792 بندرعباس 1400-05-11 10:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کارون KRU2629 تهران 1400-05-11 11:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
فلای پرشیا FPI7404 تهران 1400-05-11 12:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کیش KIS7048 مشهد 1400-05-11 14:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC818 زاهدان 1400-05-11 14:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
تابان TBN6284 تهران 1400-05-11 14:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
سپهران SHI4302 تهران 1400-05-11 14:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC847 تهران 1400-05-11 15:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3766 کرمانشاه 1400-05-11 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ایر IRA258 مشهد 1400-05-11 17:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3828 اهواز 1400-05-11 17:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN049 تهران 1400-05-11 17:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN6919 مشهد 1400-05-11 17:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کیش KIS7061 کیش 1400-05-11 19:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
پارس ایر PRS4407 تهران 1400-05-11 19:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3812 تبریز 1400-05-11 20:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ساها IRZ157 تهران 1400-05-11 20:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
تابان TBN6250 تهران 1400-05-11 20:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3818 آبادان 1400-05-11 21:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC825 تهران 1400-05-11 21:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ايرتور IRB925 مشهد 1400-05-11 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آتا TBZ5624 تهران 1400-05-11 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ایر IRA235 تهران 1400-05-11 22:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
پارس ایر PRS4441 تهران 1400-05-11 23:30 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: