maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه تبریز:

آخرین بروز رسانی: 01:22 1400/01/31
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB937 تهران 1400-01-31 05:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5601 تهران 1400-01-31 06:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5667 تهران 1400-01-31 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
معراج MRJ2824 تهران 1400-01-31 10:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5607 تهران 1400-01-31 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA290 اهواز 1400-01-31 10:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB901 مشهد 1400-01-31 13:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
سپهران SHI4357 مشهد 1400-01-31 14:20 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB972 کیش 1400-01-31 14:45 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5603 تهران 1400-01-31 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB947 تهران 1400-01-31 18:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN047 تهران 1400-01-31 18:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5605 تهران 1400-01-31 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA444 تهران 1400-01-31 21:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC641 تهران 1400-01-31 21:25 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5601 تهران 1400-02-01 06:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5667 تهران 1400-02-01 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA448 اصفهان 1400-02-01 07:35 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN6910 عسلویه 1400-02-01 09:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5615 مشهد 1400-02-01 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ماهان IRM4561 اصفهان 1400-02-01 10:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ماهان IRM4561 کرمان 1400-02-01 10:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA446 تهران 1400-02-01 12:15 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB906 بندرعباس 1400-02-01 12:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5607 تهران 1400-02-01 13:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC3813 شیراز 1400-02-01 13:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB901 مشهد 1400-02-01 14:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC641 تهران 1400-02-01 14:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN031 تهران 1400-02-01 15:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5603 تهران 1400-02-01 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN047 تهران 1400-02-01 18:40 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA442 تهران 1400-02-01 19:45 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5605 تهران 1400-02-01 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA3472 ساری 1400-02-01 20:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB937 تهران 1400-02-01 21:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB947 تهران 1400-02-01 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: