maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه تبریز:

آخرین بروز رسانی: 08:03 1399/11/07
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5601 تهران 1399-11-07 05:30 05:30 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA290 اهواز 1399-11-07 09:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5607 تهران 1399-11-07 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
معراج MRJ2824 تهران 1399-11-07 11:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB972 کیش 1399-11-07 14:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5603 تهران 1399-11-07 14:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC641 تهران 1399-11-07 15:35 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB901 مشهد 1399-11-07 17:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN047 تهران 1399-11-07 17:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5605 تهران 1399-11-07 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB947 تهران 1399-11-07 21:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA444 تهران 1399-11-07 21:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5601 تهران 1399-11-08 05:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA448 اصفهان 1399-11-08 07:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5667 تهران 1399-11-08 07:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN6910 عسلویه 1399-11-08 08:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5615 مشهد 1399-11-08 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ماهان IRM4561 کرمان 1399-11-08 11:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ماهان IRM4561 اصفهان 1399-11-08 11:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA446 تهران 1399-11-08 12:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC3813 شیراز 1399-11-08 12:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB8050 بندرعباس 1399-11-08 12:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB972 کیش 1399-11-08 13:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN031 تهران 1399-11-08 14:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5603 تهران 1399-11-08 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
معراج MRJ2824 تهران 1399-11-08 16:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB901 مشهد 1399-11-08 17:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کیش KIS7119 کیش 1399-11-08 17:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC641 تهران 1399-11-08 17:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN047 تهران 1399-11-08 18:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA3472 ساری 1399-11-08 20:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5605 تهران 1399-11-08 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB947 تهران 1399-11-08 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: