maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه تبریز:

آخرین بروز رسانی: 17:14 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
قشم QSM1272 تهران 1400-05-10 02:00 02:20 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5601 تهران 1400-05-10 06:00 06:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5667 تهران 1400-05-10 07:00 07:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA290 اهواز 1400-05-10 07:35 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN6910 عسلویه 1400-05-10 08:40 09:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5615 مشهد 1400-05-10 10:00 10:10 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5607 تهران 1400-05-10 12:00 12:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
پارس PRS4437 عسلویه 1400-05-10 12:20 13:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA446 تهران 1400-05-10 12:25 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB901 مشهد 1400-05-10 12:45 16:05 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کاسپین CPN031 تهران 1400-05-10 14:25 15:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB906 بندرعباس 1400-05-10 14:45 15:30 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5603 تهران 1400-05-10 16:00 16:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
قشم QSM1270 شیراز 1400-05-10 16:20 16:20 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB951 مشهد 1400-05-10 17:15 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
معراج MRJ2824 تهران 1400-05-10 18:05 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
کیش KIS7119 کیش 1400-05-10 18:45 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC641 تهران 1400-05-10 19:20 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5605 تهران 1400-05-10 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
قشم QSM1272 تهران 1400-05-10 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5609 تهران 1400-05-10 22:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5601 تهران 1400-05-11 06:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5667 تهران 1400-05-11 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5607 تهران 1400-05-11 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA3314 رشت 1400-05-11 10:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB901 مشهد 1400-05-11 13:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ایر IRA344 تهران 1400-05-11 13:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC641 تهران 1400-05-11 14:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB951 مشهد 1400-05-11 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5603 تهران 1400-05-11 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
قشم QSM1214 بندرعباس 1400-05-11 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
ایران ايرتور IRB947 تهران 1400-05-11 18:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آتا TBZ5605 تهران 1400-05-11 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
معراج MRJ2822 تهران 1400-05-11 21:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
قشم QSM1272 تهران 1400-05-11 22:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه تبریز
آسمان IRC3813 شیراز 1400-05-11 22:35 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: