maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد :

آخرین بروز رسانی: 17:26
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد وارش VAR5819 تهران { "scheduled": "1398-03-04 22:35", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ماهان IRM1036 تهران { "scheduled": "1398-03-04 22:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آسمان IRC603 تهران { "scheduled": "1398-03-04 22:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تابان TBN6251 تهران { "scheduled": "1398-03-04 21:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN029 تهران { "scheduled": "1398-03-04 21:15", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4056 تهران { "scheduled": "1398-03-04 21:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تابان TBN6201 آبادان { "scheduled": "1398-03-04 20:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#ff3333", "farsi": "باطل شد ", "english": "Cancelled " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB969 تهران { "scheduled": "1398-03-04 20:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تابان TBN6207 اصفهان { "scheduled": "1398-03-04 20:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4113 اهواز { "scheduled": "1398-03-04 19:35", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آتا TBZ5620 تهران { "scheduled": "1398-03-04 19:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایر IRA3339 گرگان { "scheduled": "1398-03-04 19:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایر IRA3369 ساری { "scheduled": "1398-03-04 18:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB963 تهران { "scheduled": "1398-03-04 17:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آتا TBZ5641 اهواز { "scheduled": "1398-03-04 17:40", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4107 كيش { "scheduled": "1398-03-04 17:35", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد پويا PYA2313 تهران { "scheduled": "1398-03-04 17:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد وارش VAR5838 شیراز { "scheduled": "1398-03-04 17:15", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آسمان IRC618 یزد { "scheduled": "1398-03-04 17:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد معراج MRJ2866 کرمانشاه { "scheduled": "1398-03-04 17:05", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه { "scheduled": "1398-03-04 17:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN6904 اصفهان { "scheduled": "1398-03-04 16:55", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایر IRA427 تهران { "scheduled": "1398-03-04 16:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4044 تهران { "scheduled": "1398-03-04 16:35", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تابان TBN6257 تهران { "scheduled": "1398-03-04 16:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB961 تهران { "scheduled": "1398-03-04 16:25", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ساها IRZ171 تهران { "scheduled": "1398-03-04 16:05", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4103 اصفهان { "scheduled": "1398-03-04 16:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ماهان IRM1034 تهران { "scheduled": "1398-03-04 15:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تابان TBN6223 تهران { "scheduled": "1398-03-04 15:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#ff3333", "farsi": "باطل شد ", "english": "Cancelled " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد وارش VAR5812 كيش { "scheduled": "1398-03-04 15:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد سپهران SHI4343 بندرعباس { "scheduled": "1398-03-04 15:05", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB998 كيش { "scheduled": "1398-03-04 15:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB924 شیراز { "scheduled": "1398-03-04 14:55", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN025 تهران { "scheduled": "1398-03-04 14:15", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آتا TBZ5705 شیراز { "scheduled": "1398-03-04 14:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آسمان IRC601 تهران { "scheduled": "1398-03-04 13:20", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4040 تهران { "scheduled": "1398-03-04 13:15", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آتا TBZ5616 تبریز { "scheduled": "1398-03-04 13:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کیش ایر POSN كيش { "scheduled": "1398-03-04 13:05", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد سپهران SHI4319 تهران { "scheduled": "1398-03-04 13:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد قشم ایر QSM1253 تهران { "scheduled": "1398-03-04 12:55", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آسمان IRC837 اهواز { "scheduled": "1398-03-04 12:25", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN027 تهران { "scheduled": "1398-03-04 12:05", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB942 اصفهان { "scheduled": "1398-03-04 12:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آتا TBZ5648 آبادان { "scheduled": "1398-03-04 11:40", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB900 تبریز { "scheduled": "1398-03-04 11:15", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آسمان IRC853 زاهدان { "scheduled": "1398-03-04 11:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد پويا PYA2319 یزد { "scheduled": "1398-03-04 10:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB904 رشت { "scheduled": "1398-03-04 10:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB976 آبادان { "scheduled": "1398-03-04 10:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB952 اهواز { "scheduled": "1398-03-04 09:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN6918 شیراز { "scheduled": "1398-03-04 09:15", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4109 اصفهان { "scheduled": "1398-03-04 09:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد قشم ایر QSM1266 زابل { "scheduled": "1398-03-04 09:05", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ماهان IRM1030 تهران { "scheduled": "1398-03-04 09:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد وارش VAR5869 تهران { "scheduled": "1398-03-04 08:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تابان TBN6221 تهران { "scheduled": "1398-03-04 07:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#ff3333", "farsi": "باطل شد ", "english": "Cancelled " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آتا TBZ5699 تهران { "scheduled": "1398-03-04 06:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد سپهران SHI4311 تهران { "scheduled": "1398-03-04 06:35", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB967 تهران { "scheduled": "1398-03-04 06:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB995 تهران { "scheduled": "1398-03-04 05:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد وارش VAR5802 ساری { "scheduled": "1398-03-04 01:15", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN041 تهران { "scheduled": "1398-03-03 22:40", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد قشم ایر QSM1251 تهران { "scheduled": "1398-03-03 22:35", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ماهان IRM1036 تهران { "scheduled": "1398-03-03 22:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آسمان IRC603 تهران { "scheduled": "1398-03-03 22:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB8065 تهران { "scheduled": "1398-03-03 22:05", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایر IRA3375 تهران { "scheduled": "1398-03-03 21:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN029 تهران { "scheduled": "1398-03-03 21:40", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#aaa", "farsi": "", "english": "" }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تابان TBN6251 تهران { "scheduled": "1398-03-03 21:35", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ماهان IRM1058 کرمان { "scheduled": "1398-03-03 21:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد وارش VAR5869 تهران { "scheduled": "1398-03-03 21:25", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایر IRA469 تهران { "scheduled": "1398-03-03 21:20", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4056 تهران { "scheduled": "1398-03-03 21:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB976 آبادان { "scheduled": "1398-03-03 20:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تابان TBN6207 اصفهان { "scheduled": "1398-03-03 20:05", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB969 تهران { "scheduled": "1398-03-03 20:00", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد وارش VAR5876 کرمانشاه { "scheduled": "1398-03-03 19:55", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آتا TBZ5705 شیراز { "scheduled": "1398-03-03 19:50", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد سپهران SHI4311 تهران { "scheduled": "1398-03-03 19:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4113 اهواز { "scheduled": "1398-03-03 19:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#20c1ca", "farsi": "طبق برنامه ", "english": "Ontime " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ساها IRZ163 تهران { "scheduled": "1398-03-03 17:45", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#008040", "farsi": "در حال سوار شدن ", "english": "Boarding " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN6958 اصفهان { "scheduled": "1398-03-03 17:40", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#aaa", "farsi": "", "english": "" }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4107 كيش { "scheduled": "1398-03-03 17:35", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#008040", "farsi": "در حال سوار شدن ", "english": "Boarding " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد قشم ایر QSM1262 قشم { "scheduled": "1398-03-03 17:30", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#8989ff", "farsi": "پایان پذیرش مسافر ", "english": "Check in closed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN6966 اهواز { "scheduled": "1398-03-03 17:20", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#00c804", "farsi": "آماده پرواز ", "english": "Ready " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آسمان IRC618 یزد { "scheduled": "1398-03-03 17:15", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#ff8000", "farsi": "دريافت كارت پرواز ", "english": "Check-in " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه { "scheduled": "1398-03-03 17:00", "actual": "1398-03-03 17:03", "delayed": 3.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB963 تهران { "scheduled": "1398-03-03 16:45", "actual": "1398-03-03 17:12", "delayed": 27.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4044 تهران { "scheduled": "1398-03-03 16:30", "actual": "1398-03-03 16:48", "delayed": 18.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آتا TBZ5641 اهواز { "scheduled": "1398-03-03 16:10", "actual": "", "delayed": "" } { "color": "#008040", "farsi": "در حال سوار شدن ", "english": "Boarding " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد قشم ایر QSM1201 تهران { "scheduled": "1398-03-03 15:55", "actual": "1398-03-03 16:40", "delayed": 45.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ماهان IRM1034 تهران { "scheduled": "1398-03-03 15:45", "actual": "1398-03-03 15:52", "delayed": 7.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4111 شیراز { "scheduled": "1398-03-03 15:10", "actual": "1398-03-03 15:32", "delayed": 22.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کیش ایر KIS7073 كيش { "scheduled": "1398-03-03 15:05", "actual": "1398-03-03 15:10", "delayed": 5.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB982 بوشهر { "scheduled": "1398-03-03 15:00", "actual": "1398-03-03 15:06", "delayed": 6.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد ایران ایرتور IRB924 شیراز { "scheduled": "1398-03-03 14:55", "actual": "1398-03-03 15:24", "delayed": 29.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN023 تهران { "scheduled": "1398-03-03 14:45", "actual": "1398-03-03 15:58", "delayed": 73.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد وارش VAR5838 شیراز { "scheduled": "1398-03-03 14:30", "actual": "1398-03-03 14:39", "delayed": 9.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد کاسپین CPN027 تهران { "scheduled": "1398-03-03 14:20", "actual": "1398-03-03 16:25", "delayed": 125.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد قشم ایر QSM1253 تهران { "scheduled": "1398-03-03 14:15", "actual": "1398-03-03 15:16", "delayed": 61.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد آسمان IRC601 تهران { "scheduled": "1398-03-03 13:50", "actual": "1398-03-03 14:04", "delayed": 14.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد معراج MRJ2805 تهران { "scheduled": "1398-03-03 13:30", "actual": "1398-03-03 13:42", "delayed": 12.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد زاگرس IZG4129 آبادان { "scheduled": "1398-03-03 13:25", "actual": "1398-03-03 13:35", "delayed": 10.0 } { "color": "#00bd68", "farsi": "پرواز كرد ", "english": "Departed " }
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی مهرآباد

می باشد