maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 01:59 1401/07/09
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مبدا طبق برنامه زمان واقعی نوار نقاله وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5115 Istanbul 00:00 23:57 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK874 Istanbul 00:45 01:01 4 فرود آمد بازرسی گمرک
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QB2272 Tbilisi 00:30 01:04 1 فرود آمد بازرسی گمرک
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5050 Bangkok 01:40 01:08 5 فرود آمد بازرسی گمرک
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
XC6007 Kayseri 01:15 01:12 2 فرود آمد بازرسی گمرک
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TW973 Adena 01:15 01:23 3 فرود آمد بازرسی گذرنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5121 Istanbul 01:30 01:24 1 فرود آمد بازرسی گذرنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR768 Istanbul 02:05 01:59 6 فرود آمد فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QB2214 Istanbul 02:15 02:15 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK7688 Istanbul-Sabiha 02:15 02:15 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5070 Delhi 02:05 02:25 3 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
PC512 Istanbul-Sabiha 02:40 02:40 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK3006 Adena 02:50 02:50 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
EK977 Dubai 03:00 03:00 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK7880 Ankara 03:10 03:10 3 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
EP511 Istanbul 02:50 03:15 5 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QR490 Doha 03:40 03:40 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK872 Istanbul 03:25 04:25 4 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
PC6644 Adena 04:35 04:35 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK878 Istanbul 05:10 05:10 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
I36610 Istanbul 05:00 06:00 3 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
B99727 Denizli 07:30 07:30 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
JI4832 Dalaman 07:30 07:30 3 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
FZ1819/EK2373 Dubai 08:45 08:45 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
EK971 Dubai 09:25 09:25 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
I36679 Baghdad 10:00 10:00 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
I36647 Najaf 10:30 10:30 3 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QR482 Doha 10:40 10:40 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W51102 Kabul 11:30 11:30 3 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
V0730 Caracas 11:30 11:30 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5060 Dubai 13:30 13:30 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
G9201 Sharjah 13:50 13:50 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
FZ1927/UAE2302 Dubai 14:10 14:10 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5113 Istanbul 14:30 14:30 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
I36651 Najaf 15:15 15:15 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
I36649 Najaf 15:45 15:45 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5062 Dubai 15:30 15:45 5 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5117 Istanbul 15:45 15:45 3 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
EK979 Dubai 16:40 16:40 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W55059 Erbil 16:45 16:45 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
EP513 Istanbul 16:50 16:50 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QB2212 Istanbul 17:00 17:00 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
I36620 Istanbul 17:00 17:00 3 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
B99725 Yerevan 17:15 17:00 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR750 Milan 17:10 17:10 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
B99703 Istanbul 17:55 17:20 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR716 Vienna 17:55 17:55 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR720 Frankfurt 18:50 18:50 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QB2216 Najaf 20:20 19:20 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IA113 Najaf 19:40 19:40 3 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
OS871 Vienna 19:50 19:50 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
6Q561 Damascus 20:15 20:15 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
ZV3096 Najaf 21:00 21:00 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
LH600 Frankfurt 21:00 21:00 1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
RV7903 Istanbul 22:40 22:40 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
B99717 Najaf 22:45 22:45 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR064 Dubai 22:30 22:45 1 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
JI4802 Najaf 22:40 22:55 3 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK880 Istanbul 23:25 23:25 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK7690 Istanbul-Sabiha 23:30 23:30 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
FZ1929/EK2490 Dubai 23:45 23:45 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK3750 Adena 23:45 23:45 3 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
تور: 09032422044

شماره تماس تورهای داخلی و خارجی
همه روزه حتی روزهای تعطیل