maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 19:50 1402/03/07
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1930 Dubai 00:45 00:45 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK875 Istanbul 01:40 01:53 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
LH601 Frankfurt 01:45 02:09 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
OS872 Vienna 02:40 03:01 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK7689 Istanbul-Sabiha 03:05 03:39 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC513 Istanbul-Sabiha 03:45 03:59 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK978 Dubai 04:30 04:39 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
SU515 Moscow 04:45 04:48 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR1608 Medina 02:30 05:12 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5098 Moscow 05:30 05:41 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W55060 Erbil 05:45 05:48 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK879 Istanbul 06:00 06:01 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 05:10 06:05 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5112 Istanbul 06:00 06:22 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 06:50 07:11 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5118 Ankara 07:00 07:18 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
ZV3055 Tashkent 07:00 07:25 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2210 Dubai 07:15 07:29 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2217 Najaf 08:05 08:16 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
JI4805 Istanbul 08:00 08:17 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR751 Milan 08:00 08:18 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK873 Istanbul 03:15 08:50 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK871 Istanbul 08:55 09:08 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
JI4803 Najaf 09:00 09:19 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2213 Istanbul 09:30 09:45 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1820 Dubai 09:45 09:50 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5063 Dubai 09:45 09:58 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EP6584 Tbilisi 10:00 10:21 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR1612 Medina 08:50 10:39 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
HH7257 Najaf 10:50 11:25 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
Y96079 Almaty 10:00 11:35 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR711 London 11:20 11:44 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5142 Damascus 11:50 11:50 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR483 Doha 11:50 12:01 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IA1112 Baghdad 12:00 12:31 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK881 Istanbul 12:30 13:21 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
6A222 Yerevan 14:00 14:08 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
G9202 Sharjah 14:30 14:51 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W55058 Sulaymaniyah 14:45 15:03 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EP512 Istanbul 15:00 15:20 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1928 Dubai 15:10 15:27 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
HH7215 Muscat 15:30 15:30 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
ZV3085 Tbilisi 15:30 16:20 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IV7920 Najaf 16:50 16:51 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5114 Istanbul 16:45 17:02 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR1610 Medina 16:30 17:06 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5065 Dubai 17:00 17:22 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
OV546 Muscat 16:55 17:26 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
VR6805 Dushanbe 18:00 18:21 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK980 Dubai 18:20 18:40 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2215 Istanbul 18:45 18:45 25 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5120 Istanbul 19:00 19:00 26 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5079 Beijing 19:15 19:15 22 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2231 Najaf 19:30 19:30 5 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99702 Istanbul 19:30 20:15 31-35 14 با تاخیر در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5081 Guang Zhou 21:00 21:00 51-56 12 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
JI4819 Baghdad 21:00 21:00 145-148 5 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
CZ6026 Urumqi 22:05 22:05 71-74 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IV7912 Izmir 22:20 22:20 31-34 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
ZV3097 Najaf 22:30 22:30 101-104 3 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR499 Doha 22:45 22:45 61-64 22 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.