maraltours

لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 04:45
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی HH7291 Najaf 22:30 22:30 12 با تاخیر آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی EK978/FZ6978 Dubai 01:05 01:09 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی J29006 Baku 02:25 02:33 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی LH601 Frankfurt 02:45 02:48 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK875 Istanbul 03:00 03:15 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی OS872 Vienna 03:45 03:44 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی SU513 Moscow 03:30 03:53 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK901 Istanbul 04:10 04:27 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی PC513 Istanbul 04:40 04:40 به موقع آماده پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی PS752 Kiev 05:15 05:15 35-38 24 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی WY432 Muscat 05:25 05:25 11 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK873 Istanbul 05:30 05:30 25 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR491 Doha 05:40 05:40 13 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5136 Barcelona 06:40 06:40 41-43 14 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5112 Istanbul 06:50 06:50 61-64 26 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W55058 Sulaymaniyah 07:00 07:00 86-88 12 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5110 Milan 07:20 07:20 16-18 21 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5084 Moscow 07:30 07:30 71-73 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2295 Baghdad 07:30 07:30 21-25 11 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK879 Istanbul 07:35 07:35 53-58 25 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی KK1185 Istanbul 06:20 07:45 31-34 23 با تاخیر دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR658 Dubai 08:00 08:00 26-28 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5061 Dubai 08:00 08:00 65-68 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5118 Ankara 08:00 08:00 74-76 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR725 Amsterdam 08:45 08:45 41-46 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5116 Istanbul 09:00 09:00 83-85 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2217 Najaf 09:00 09:00 34-38 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2233 Baghdad 09:15 09:15 31-33 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی I36650 Najaf 09:40 09:40 16-18 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2283 Najaf 11:00 11:00 21-24 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR711 London 12:10 12:10 41-46 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی J29018 Baku 12:25 12:25 13-15 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W55062 Najaf 12:30 12:30 53-55 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR483 Doha 12:45 12:45 71-78 13 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی KK1187 Istanbul 14:10 14:10 31-33 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2213 Istanbul 14:30 14:30 34-38 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی KU516/FZ534 Kuwait 14:50 14:50 21-23 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی EP512 Istanbul 15:00 15:00 86-88 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی HH7257 Najaf 15:00 15:00 13-15 11 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی امام خمینی

می باشد