maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 13:06 1402/01/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
I36631 Dalaman 00:30 00:29 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1930/EK2491 Dubai 00:55 01:09 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK875 Istanbul 01:55 01:53 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
XC6006 Kayseri 02:20 02:26 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
LH601 Frankfurt 02:30 02:50 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC6625 Ghazipasha 03:15 03:23 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC1737 Ankara 03:50 03:56 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK978 Dubai 04:30 04:33 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC513 Istanbul-Sabiha 04:15 04:47 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK873 Istanbul 04:45 04:55 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK7689 Istanbul-Sabiha 04:50 05:05 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC6739 Ghazipasha 05:00 05:10 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 05:00 05:29 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5098 Moscow 05:30 05:43 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W55058 Sulaymaniyah 06:00 06:15 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IV7900 Najaf 06:30 06:24 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99720 Dubai 06:00 06:33 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5112 Istanbul 06:40 06:45 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
N41652 Moscow 06:50 06:56 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK879 Istanbul 07:00 07:06 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR810 Mumbai 06:45 07:18 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2112 Muscat 07:45 08:02 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 08:00 08:05 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99700 Istanbul 08:00 08:10 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5116 Istanbul 08:50 09:00 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
JI4803 Najaf 07:45 09:06 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2213 Istanbul 08:30 09:08 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR719 Istanbul 09:05 09:21 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR5325 Najaf 09:00 09:32 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK871 Istanbul 09:35 09:39 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR733 Paris 09:10 09:45 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2275 Tbilisi 10:00 09:55 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5077 Shanghai 10:10 10:15 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
I36629 Dalaman 10:00 10:18 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1820/EK2374 Dubai 10:15 10:35 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
JI4805 Istanbul 10:15 10:48 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR729 Cologne 10:40 11:03 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
G9202 Sharjah 11:00 11:15 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5063 Dubai 11:15 11:27 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W55060 Erbil 11:45 11:45 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2209 Istanbul 12:00 12:00 14 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FG704 Kabul 12:00 12:00 24 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
I36619 Istanbul 12:00 12:00 12 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
VR6808 Tbilisi 12:00 12:00 11 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR483 Doha 12:20 12:20 61-68 22 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
ZV3099 Najaf 12:30 12:30 142-144 3 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK881 Istanbul 13:25 13:25 45-48 25 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR5319 Najaf 14:00 14:30 103-106 6 با تاخیر دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1520 Dubai 14:50 14:50 75-78 21 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EP512 Istanbul 15:00 15:00 25-28 24 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1928/EK2303 Dubai 15:15 15:15 64-68 26 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
SU7304 S.Petersburg 16:00 16:00 81-82 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2251 Yerevan 16:00 16:00 36-38 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
OV546 Muscat 17:00 17:00 61-64 13 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
SZ108 Dushanbe 17:20 17:20 77-78 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5065 Dubai 18:15 18:15 43-48 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
J29018 Baku 18:25 18:25 71-73 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
ZV3097 Najaf 18:30 18:30 142-144 3 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5071 Delhi 18:30 18:30 31-34 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
WY2432 Muscat 18:30 18:30 86-88 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
VR6824 Batumi 18:30 18:30 21-23 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2215 Istanbul 18:45 18:45 51-56 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR769 Istanbul 19:00 19:00 25-28 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5120 Istanbul 19:00 19:00 35-38 13 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99702 Istanbul 19:15 19:15 15-18 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
6A222 Yerevan 20:00 20:00 75-78 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
6Q562 Damascus 20:30 20:30 11-14 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2217 Najaf 20:30 21:30 118-121 6 با تاخیر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2273 Tbilisi 19:00 22:00 64-66 26 با تاخیر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR771 Istanbul 22:00 22:00 25-28 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR499 Doha 22:55 22:55 61-68 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2245 Isparta 23:30 23:30 84,86-88 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
JI4833 Dalaman 23:45 23:45 51-54 14 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.