maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 07:31
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
J29006 Baku 01:25 01:39 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK875 Istanbul 03:00 03:06 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
WY432 Muscat 04:35 06:13 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK873 Istanbul 04:45 06:42 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5136 Barcelona 06:45 06:45 11 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5112 Istanbul 06:50 06:50 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC513 Istanbul 04:20 07:02 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5084 Moscow 07:15 07:15 23 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 04:45 07:19 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK879 Istanbul 07:40 07:40 21 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W55058 Sulaymaniyah 06:30 07:45 23 با تاخیر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR725 Amsterdam 07:50 07:50 12 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
KK1185 Istanbul 05:15 08:00 25 با تاخیر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR5325 Najaf 08:00 08:00 24-28 24 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 08:00 08:00 71-73 22 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5118 Ankara 08:00 08:00 26 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR715 Ankara 09:30 09:30 41-43 24 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99700 Istanbul 09:40 09:40 83-86 23 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
SU513 Moscow 04:30 10:00 53-58 11 با تاخیر دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR711 London 11:05 11:05 45-48 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK972/FZ6972 Dubai 11:05 11:05 21-26 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5063 Dubai 11:15 11:15 61-64 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
J29018 Baku 11:25 11:25 118-121 4 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5120 Istanbul 11:30 11:30 65-68 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR719 Istanbul 12:25 12:25 35-38 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W55062 Najaf 12:30 12:30 86-88 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR483 Doha 12:30 12:30 71-76 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
6A112 Yerevan 14:00 14:00 101-104 4 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IA112 Baghdad 14:00 14:00 113-115 5 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی امام خمینی

می باشد