maraltours

لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 02:29
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی J29006 Baku 01:25 01:42 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W51101 Kabul 02:15 02:15 14 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی LH601 Frankfurt 02:25 02:25 13 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK875 Istanbul 03:10 03:10 25 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی OS872 Vienna 03:50 03:50 11 Canceled
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی PC513 Istanbul 04:10 04:10 44-48 21 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی KK6531 Izmir 04:15 04:15 13-18 23 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی WY432 Muscat 04:30 04:30 71-76 11 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR491 Doha 04:40 04:40 61-68 12 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی PS752 Kiev 05:15 05:15 34-38 24 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK873 Istanbul 05:15 05:15 53-58 25 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR8402 Hong Kong 05:25 05:25 لغو پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی KK1185 Istanbul 05:50 05:50 31-34 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK899 Istanbul 06:20 06:20 51-52 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5106 Paris 06:50 06:50 74-76 13 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5112 Istanbul 06:50 06:50 71-73 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR658 Dubai 07:00 07:00 21-23 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W55094 Najaf 07:00 07:00 86-88 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR721 Frankfurt 07:15 07:15 41-46 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR717 Vienna 07:20 07:20 24-28 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR8402 Hong Kong 07:25 07:25 . لغو پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK879 Istanbul 07:40 07:40 53-58 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5061 Dubai 08:00 08:00 65-68 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2217 Najaf 08:45 08:45 16-18 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR713 Stockholm 08:15 09:15 34-38 21 با تاخیر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی I36650 Najaf 09:20 09:20 31-33 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی HH7259 Najaf 09:30 09:30 74-76 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5116 Istanbul 09:45 09:45 71-73 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی EK972/FZ6972 Dubai 11:05 11:05 21-26 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR483 Doha 12:30 12:30 71-76 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IJ2820 Kish 13:00 13:00 لغو پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2213 Istanbul 13:30 13:30 34-38 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی G9201 Sharjah 14:30 14:30 44-46 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IA112 Baghdad 14:50 14:50 41-43 26 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی امام خمینی

می باشد