maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 20:58 1402/09/18
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK875 Istanbul 02:15 02:27 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
LH601 Frankfurt 02:25 02:41 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TW974 Adena 02:10 03:08 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
OS872 Vienna 03:45 03:53 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
4M5382 Adena 02:05 04:13 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK7689 Istanbul-Sabiha 02:55 04:33 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK873 Istanbul 04:35 04:38 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK978 Dubai 04:30 04:44 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK7881 Ankara 04:45 04:53 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 05:00 04:59 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W51101 Kabul 06:00 06:02 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC517 Istanbul-Sabiha 06:30 06:40 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
I36645 Najaf 07:05 07:00 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 06:50 07:15 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC513 Istanbul-Sabiha 04:15 07:22 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
I36619 Istanbul 08:00 08:12 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR719 Istanbul 07:50 08:28 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99746 Baghdad 06:55 08:38 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK879 Istanbul 07:00 08:44 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC6645 Adena 05:30 08:51 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR717 Vienna 08:15 08:59 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5116 Istanbul 08:50 09:03 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
JI4851 Beirut 09:00 09:09 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2213 Istanbul 08:45 09:20 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK871 Istanbul 09:35 09:50 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5063 Dubai 09:50 10:00 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IV7900 Najaf 10:05 10:05 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1820/EK2374 Dubai 10:00 10:06 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR721 Frankfurt 09:30 10:16 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
ZV3099 Najaf 10:10 10:25 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK972 Dubai 11:05 11:23 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
6Q562 Latakia 11:15 11:41 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99710 Istanbul 11:45 12:06 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
HH7271 Istanbul 12:00 12:10 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR483 Doha 12:10 12:22 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
OV544 Muscat 11:55 12:35 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IS7320 Baghdad 12:20 12:41 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK881 Istanbul 12:40 13:31 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IS7322 Tbilisi 14:00 14:39 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99724 Yerevan 12:30 14:42 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
G9202 Sharjah 14:50 15:15 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
RQ7710 Mazar-i-Sharif 14:45 15:18 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1938/EK2301 Dubai 15:25 15:36 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
ZV3097 Najaf 15:05 15:44 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EP512 Istanbul 15:50 16:11 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2263 Ankara 16:50 17:12 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
I36611 Tbilisi 17:30 17:54 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5114 Istanbul 17:45 17:55 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
I36623 Najaf 17:50 18:07 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EP584 Najaf 17:55 18:19 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK980 Dubai 18:40 18:40 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5065 Dubai 18:15 18:46 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2215 Istanbul 19:00 19:16 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IF104 Najaf 17:25 19:49 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W51195 Lahore 20:05 19:59 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IA112 Baghdad 20:15 20:22 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
HH7285 Baghdad 21:50 21:50 118-121 6 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IF552 Baghdad 22:35 22:35 137-140 2 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR499 Doha 22:45 22:45 61-68 22 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FZ1930/EK2491 Dubai 23:40 23:40 71-72 26 به موقع دریافت کارت پرواز

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.