maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 11:12
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2261 Izmir 00:30 00:55 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR759 Izmir 01:20 01:40 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی J29006 Baku 02:25 02:41 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی EK978/FZ6978 Dubai 02:25 02:54 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی LH601 Frankfurt 02:45 03:04 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK875 Istanbul 03:00 03:41 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی OS872 Vienna 03:45 04:07 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK901 Istanbul 04:10 04:18 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی SU513 Moscow 03:30 04:21 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی PS752 KYIV 05:15 05:28 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W55064 Baghdad 05:15 05:33 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی PC513 Istanbul 04:40 05:46 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK873 Istanbul 05:30 05:58 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی WY432 Muscat 05:25 06:18 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR491 Doha 05:40 06:21 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی HH7259 Najaf 05:50 06:26 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W51104 S.Petersburg 06:30 06:45 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی KK1185 Istanbul 06:30 06:52 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5132 Belgrade 06:30 07:11 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W55058 Sulaymaniyah 07:00 07:14 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5136 Barcelona 06:40 07:32 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5110 Milan 07:20 08:01 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5084 Moscow 07:30 08:07 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR658 Dubai 08:00 08:21 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی I36650 Najaf 08:15 08:22 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2295 Baghdad 07:30 08:27 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5112 Istanbul 06:50 08:31 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5061 Dubai 08:00 08:34 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK879 Istanbul 07:35 08:47 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5118 Ankara 08:00 08:56 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2217 Najaf 09:00 09:26 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5116 Istanbul 09:00 09:29 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی EK972/FZ6972 Dubai 11:40 11:40 21 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR711 London 12:10 12:10 41-45 25 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی J29018 Baku 12:25 12:25 13-15 12 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی 6A112 Yerevan 12:30 12:30 16-18 23 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W55062 Najaf 12:30 12:30 61-63 11 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR483 Doha 12:45 12:45 71-76 14 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IA188 Sulaymaniyah 13:15 13:15 102-103 3 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IA112 Baghdad 13:30 13:30 113-115 6 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR715 Ankara 13:40 13:40 46-48 13 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی 7J106 Dushanbe 14:00 14:00 64-68 24 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2213 Istanbul 14:30 14:30 31-36 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی EP512 Istanbul 15:00 15:00 71-74 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی TK871 Istanbul 15:20 15:20 53-56 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W55060 Erbil 15:50 15:50 61-63 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی HH7233 Tbilisi 16:30 16:30 75-78 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5114 Istanbul 17:15 17:15 64-67 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5065 Dubai 18:00 18:00 71-74 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5142 Damascus 18:00 18:00 61-63 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی KU516/ET1534 Kuwait 18:10 18:10 31-33 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی OV544 Muscat 18:55 18:55 102-104 6 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی 6Q562 Damascus 19:30 19:30 53-55 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی HH7271 Istanbul 19:30 19:30 75-78 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2215 Istanbul 20:00 20:00 61-65 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5077 Shanghai 20:40 20:40 71-74 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5079 Beijing 20:45 20:45 41-45 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W51195 Lahore 21:00 21:00 31-36 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W55042 Najaf 21:00 21:00 66-68 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QB2273 Tbilisi 21:00 21:00 56-58 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5087 Shenzhen 21:15 21:15 21-24 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5051 Bangkok 22:10 22:10 53-55 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی KK6185/IR725 Istanbul 06:25 22:30 .31-35 14 با تاخیر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی W5083 Kualalumpur 22:30 22:30 25-28 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی HH7257 Najaf 22:30 22:30 61-64 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی IR771 Istanbul 22:50 22:50 41-43 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی CZ6026 Urumqi 23:30 23:30 31-34 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی QR499 Doha 23:40 23:40 71-78 14 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی امام خمینی

می باشد