لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 04:27
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
J29006 Baku 01:25 01:46 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
LH601 Frankfurt 02:25 02:32 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W51138 Denizli 02:00 02:34 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK875 Istanbul 03:00 03:05 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
OS872 Vienna 03:45 03:56 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W51101 Kabul 04:00 04:00 به موقع آماده پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC513 Istanbul 04:10 04:10 13 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
WY432 Muscat 04:35 04:35 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 04:45 04:45 21 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
XQ5659 Adena 04:45 04:45 14 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK873 Istanbul 04:45 04:45 25 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PS752 KYIV 05:15 05:15 84-88 11 به موقع در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
KK1185 Istanbul 05:15 05:15 12 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
I36650 Najaf 06:00 06:00 21-23 23 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK899 Istanbul 06:20 06:20 51-53 26 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5112 Istanbul 06:50 06:50 74-78 22 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR721 Frankfurt 07:15 07:15 24-28 14 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR717 Vienna 07:20 07:20 41-43 23 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK879 Istanbul 07:40 07:40 53-58 25 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 08:00 08:00 65-68 13 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5118 Ankara 08:00 08:00 34-38 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR713 Stockholm 08:15 08:15 44-48 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
HH7291 Najaf 08:30 08:30 31-33 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
Y96067 Baghdad 08:50 08:50 16-18 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5116 Istanbul 09:00 09:00 74-78 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EP510 Istanbul 09:15 09:15 86-88 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK972/FZ6972 Dubai 11:05 11:05 21-26 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5120 Istanbul 11:30 11:30 56-58 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR719 Istanbul 12:25 12:25 16-18 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR483 Doha 12:30 12:30 71-76 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IA112 Baghdad 14:00 14:00 113-115 5 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
6A112 Yerevan 14:00 14:00 101-104 4 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
G9202 Sharjah 14:30 14:30 41-44 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QB2213 Istanbul 14:30 14:30 61-64 23 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
HH7233 Tbilisi 15:00 15:00 86-88 24 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی امام خمینی

می باشد