کنسلی پروازهای سلام ایر

بدینوسیله به استحضار می رساند هواپیمایی سلام ایر عمان بابت کنسلی پرواز چهار شنبه 23 دسامبر 2020 برابر با 3 دی ماه شرایط ذیل را برای مسافرین در تاریخ (23دسامبر تا 29 دسامبر) در نظر گرفته است:

کنسلی پروازهای سلام ایر