ارائه فرم اظهارنامه گمرکی به مسافران ورودی به کشور

اظهارنامه گمرکی به مسافران ورودی

بازگشت به نامه شماره 41916 تاریخ 99/09/16 سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص ارائه فرم اظهار نامه گمرکی به مسافران ورودی به کشور، بدینوسیله به آگاهی می رساند، گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و کنترل و نظارت بر کالای همراه مسافران ورودی به کشور فرم اظهارنامه مسافری در فرودگاه بین المللی در اختیار مسافران ورودی قرار خواهد داد.

منبع: هواپیمایی آسمان تاریخ انتشار: 1399/10/07

فرم باید تکمیل و تحویل ماموران گمرک مستقر در فرودگاه نمایند.

ارائه فرم اظهارنامه گمرکی به مسافران ورودی به کشور

مقتضی است مراتب به نحو شایسته به هنگام صدور بلیت به مسافران ورودی اطلاع رسانی گردد.