top-header

افزایش بار در پروازهای ترکیش ایر منتهی به اروپا

افزایش بار

هواپیمایی ترکیش از افزایش بار در پروازهای خود در مسیر اروپا خبر داد.

منبع: هواپیمایی ترکیش تاریخ انتشار: 1400/07/19

هواپیمایی ترکیش اعلام کرده است در مسیر تهران - اروپا دارای افزایش 35 کیلوگرمی بار در مسیر اروپا می باشد.

افزایش بار در پروازهای ترکیش ایر منتهی به اروپا