top-header

اصلاحیه رویه صدور بلیت کودک بدون همراه

نرخ و صدور بلیت کودک بدون همراه

به اطلاع می رساند، محاسبه نرخ و صدور بلیت کودک بدون همراه که بازه سنی آنان 5 تا 12 سال بوده و فاقد هرگونه بیماری (جسمی یا روحی) باشند، در پروازهای داخلی و بین المللی "هما" به شرح ذیل اعلام می گردد. این رویه جایگزین بخشنامه 1214/م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/03/17

در هنگام تشکیل رزرو، در مرحله Flight Search، در قسمت Others، یک مسافر را در UnaccMinor انتخاب نمایید.

اصلاحیه رویه صدور بلیت کودک بدون همراه

نرخ بلیت برای مسافران UMNR در مسیرهای داخلی و بین المللی، برابر نرخ بزرگسال در کلاس پروازی کوجود محاسبه خواهد شد. شایان ذکر است محاسبه نرخ UMNR براساس نرخ بلیت یکطرفه یا رفت و برگشت خواهد بود.

در مرحله Passenger Detail پس از وارد نمودن اطلاعات مسافر، در قسمت Special Passenger Info، سن مسافر را بصورت " سن مسافر UM" (مثال UM08) وارد نمایید.

پس از تشکیل رزرو و گرفتن Reference، واحد نگهداری جا اقدام به تایید درخواست دفتر مربوطه خواهد نمود و پس از تایید واحد نگهداری جا صدور بلیت امکان پذیرخواهد بود.

قبل از صدور بلیت، نام و نام خانوادگی، نسبت فامیلی یا مسافر و شماره تلفن همراه و ثابت و کدملی/شماره پاسپورت شخص مشایعت کننده در مبدا و شخص تحویل گیرنده در مقصد را در قسمت Note بصورت ذیل درج نمایید. ثبت این اطلاعات در بلیت الزامی است؛ لذا به هنگام درج اطلاعات، گزینه Show In Itinerary انتخاب گردد.

بدیهی است کودک از شخص ثبت شده تحویل گرفته شده و به شخص تحویل داده شده خواهد شد و در صورت مغایرت، همکاران خدمات ویژه، مسافر را از شخص دیگری را در مبدا تحویل نگرفته و یا به شخص دیگری در مقصد تحویل نخواهند داد.

پس از صدور بلیت، تکمیل و امضاء (با اثر انگشت) فرم سه نسخه ای UMNR توسط ولی (پدر یا جد پدری کودک) یا در صورت در قید حیات نبودن ولی، قیم کودک با ارائه مدارک مثبته و یا وکیل ولی/قیم مسافر با ارائه وکالتنامه رسمی در دفتر صادر کننده بلیت الزامی می باشد. پس از تکمیل فرم و بررسی مدارک مثبته توسط دفتر صادر کننده بلیت، فرم ممهور به مهر دفتر می گردد.

تصویر مدارک مثبته می بایست در سوابق دفتر صادر کننده بلیت نگهداری شود. نسخه اصلی هنگام پذیرش تحویل خدمات ویژه می گردد. نسخه اول به بلیت مسافر الصاق و نسخه دوم در دفتر صادر کننده بلیت نگهداری می گردد. اطلاعات ثبت شده در فرم مربوطه و بلیت مسافر می بایست یکسان باشد.

در صورت همراه نداشتن فرم تکمیل شده به هنگام پرواز، از انجام پرواز مسافر جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در صورت استفاده از مسیر بصورت رفت و برگشت، بدلیل احتمال عدم حضور ولی یا قیم در مقصد، تکمیل فرم مربوطه جهت برگشت کودک نیز در دفتر صادر کننده بلیت در مبدا الزامی بوده و فرم تکمیل شده می بایستی ممهور به مهر دفتر صادر کننده بلیت گردد.

در صورت مشخص نبودن تاریخ برگشت کودک و عدم تکمیل فرم جهت مسیر برگشت کودک، با مراجعه ولی یا قیم مسافر به دفتر صادر کننده بلیت در مبدا و انجام مراحل فوق، اصل فرم می بایست برای محل مسافرت کودک ارسال گردد.

صدور بلیت UMNR بصورت Standby در فرودگاه مجاز نمی باشد.

هزینه استرداد و No - Show براساس شرایط نرخی بلیت خواهد بود.

تغییر بلیت صادر شده مسافر، از حالت Child به UMNR امکان پذیر نبوده و در صورت درخواست مسافر قبل و یا پس از شروع مسافرت، بلیت اولیه (Child) با هزینه های مربوطه استرداد و بلیت جدید (UMNR) با شرایط فوق صادر خواهد شد.