منصوب شدن کاپیتان علیرضا برخور به سمت مدیر عامل

علیرضا برخورد مدیریت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

با تصویب هیات دولت کاپیتان علیرضا برخور به عنوان مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

منبع: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاریخ انتشار: 1399/05/15

آژانس هواپیمایی مارال این انتصاب را به ایشان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می نماید.

منصوب شدن کاپیتان علیرضا برخور به سمت مدیر عامل